Niektóre unijne kraje zapowiedziały już, że skorzystają z tej możliwości.

A co planuje Polska? – zapytaliśmy w MRiRW.

„Wprowadzenie zakazu upraw GMO w oparciu o nową dyrektywę 2015/412, która w marcu 2015 r. zmieniła dyrektywę 2001/18/WE dając państwom członkowskim nowe podstawy do wprowadzenia zakazu wymaga wdrożenia do prawa krajowego tj.  do przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych – wyjaśnia ministerstwo. - Polska jest zainteresowana wprowadzeniem zakazu uprawy na nowych zasadach. Obecnie trwają prace koordynowane przez Ministra Środowiska nad przygotowaniem projektu przepisów krajowych. 

Do czasu przyjęcia nowych rozwiązań prawnych obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, który został wprowadzony na podstawie przepisów ustawy o nasiennictwie, która dokonuje wdrożenia przepisów dyrektywy 2002/53/WE w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych.”