ARiMR informuje, że w związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz.U. z 2023 r. poz. 1063), od 9.06.2023 r. do 30.06.2023 r. można składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu strat w produkcji drobiu poniesionych na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w latach 2019-2021.

Unia Europejska zapewnia częściowe finansowanie odpowiadające 50% wydatków poniesionych przez Polskę w celu wsparcia rynku jaj i mięsa drobiowego poważnie dotkniętego wystąpieniem 392 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w latach 2019-2021.

Dla kogo wsparcie?

O wsparcie w ramach przedmiotowego mechanizmu może ubiegać się producent rolny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885), zwany dalej „producentem rolnym”, który w okresach:

- 29 grudnia 2019 r. - 13 maja 2020 r.;
lub
- 24 listopada 2020 r. - 28 lipca 2021 r.;

prowadził gospodarstwo drobiarskie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2022/2406, w zakresie działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570), zwane dalej „gospodarstwem”:

  1. które znajdowało się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. poz. 1752), wyznaczonym w rozporządzeniu wojewody lub powiatowego lekarza weterynarii ustawiającym te obszary w związku wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, w okresach o których mowa powyżej,
  2. w którym zastosowano w tych okresach środki, o których mowa w § 11 ust. 1–3 lub § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (tj. środki wynikające z rozporządzenia wojewody lub powiatowego lekarza weterynarii ustanawiającego obszar zapowietrzony i zagrożony w związku wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, w okresach o których mowa powyżej).

W odniesieniu do gospodarstwa i każdego z ww. okresów producent rolny może ubiegać się wyłącznie o jeden rodzaj wsparcia.

Za jakie straty można uzyskać wsparcie? 

W ramach przedmiotowego mechanizmu udzielane będą następujące rodzaje wsparcia:

  • Wsparcie z tytułu strat w produkcji jaj wylęgowych,
  • Wsparcie z tytułu strat w produkcji jaj spożywczych,
  • Wsparcie z tytułu niepodejmowania produkcji w gospodarstwie,
  • Wsparcie z tytułu sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie,
  • Wsparcie z tytułu strat związanych z wydłużonymi okresami tuczu.

Łącznie na pomoc dla drobiarzy przewidziano kwotę 158 960 592,60 zł.

Gdzie należy złożyć wniosek o wsparcie?

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na formularzach opracowanych przez ARiMR:

  • bezpośrednio w kancelarii właściwego OR ARiMR,
  • przesyłką, za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (tj. Poczty Polskiej), bądź operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony, bądź firmy kurierskiej, nadaną na adres właściwego OR ARiMR,
  • przez platformę ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel.

Pomoc ma być wypłacona poszkodowanym drobiarzom najpóźniej do końca września br.

Szczegółowe wyliczenia (konkretne stawki) dotyczące pomocy znajdą Państwo w załączonym poniżej rozporządzeniu.