W ramach pomocy de minimis otrzymają wsparcie osoby, których straty wyniosły nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Takie wsparcie otrzymają też osoby, których szkody wystąpiły w lasach.

Poza formułą de minimis mogą ubiegać się o  pomoc te osoby, których szkody:

- w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,

- w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej przekraczają kwotę 1.050 zł.

Do wniosku dołącza się kopię protokołu oszacowania szkód.

Pomoc wynosi: 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych objętych szkodami, 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów i maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej.

Podstawę prawną pomocy stanowi § 13 m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

28 sierpnia rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego. Całość w załączniku.

Więcej o zasadach pomocy: Rządowy program pomocy dla poszkodowanych rolników