Ministerstwo Rolnictwa zamieściło projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy.

Do otrzymania tej pomocy niezbędny jest protokół, szacujący straty:

„W celu skierowania pomocy w formie preferencyjnych kredytów, gwarancji i poręczeń kredytów oraz w formie dotacji na 1 ha UR do najbardziej poszkodowanych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej proponuje się, aby pomoc taka mogła zostać udzielona, jeżeli w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym  produkcji rolnej szkody spowodowane suszą przekroczyły 30% produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji”.

Warunkiem wejścia w życie programu jest jego przekazanie Komisji Europejskiej do zatwierdzenia 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem dnia zbierania wniosków o pomoc.

Program powtarza możliwości udzielania pomocy zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 i 230), dotyczące dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto przewiduje dopłaty do ha powierzchni upraw, na której wystąpiła susza, zadeklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, w wysokości maksymalnie 400 zł na 1 ha, a w przypadku uprawy owocujących drzew i krzewów owocowych – w wysokości maksymalnie 800 zł na 1 ha. W przypadku gdy do powierzchni, na której jest uprawiana porzeczka czarna, zostanie przyznana pomoc de minimis zgodnie z nowowprowadzonym § 13b rozporządzenia ARiMR, pomoc w związku z wystąpieniem w 2015 r. suszy nie będzie przysługiwać do tej powierzchni.

Wysokość pomocy finansowej będzie pomniejszona o 50% w przypadku gdy co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było w 2015 r. ubezpieczonych od wystąpienia co najmniej jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Wnioski o przyznanie tej pomocy będą składane do dnia 30 września 2015 r. – podano.

Zastrzeżono też: „W przypadku gdy ze złożonych wniosków wyniknie, że zapotrzebowanie na pomoc jest większe niż kwota 450 mln zł wysokość pomocy będzie ustalana z uwzględnieniem współczynnika korygującego. Zakłada się, że do otrzymania tej pomocy nie będzie wymagane spełnienie warunku polegającego na wystąpieniu szkód na co najmniej 70% powierzchni upraw rolnych oraz, że pomoc ta nie będzie udzielana w formie de minimis.”

Przewidziano też zwiększenie o 17 mln zł limitu na 2015 r. dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego udzielanych jako pomoc o charakterze pomocy de minimis.

W projekcie podano też przypomnienie o obowiązujących cały czas przepisach pozwalających KRUS i ANR rozkładać na raty i odraczać terminy płatności należności, oraz o możliwości umorzenia podatku rolnego.

Łączna kwota pomocy w odniesieniu do jednego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej nie może przekroczyć w przypadku szkód spowodowanych w uprawach:

a) 80% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014, lub

b) 90% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014 dla gospodarstw położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ze względu na brak ostatecznych wyników prac komisji szacujących straty w plonach w wyniku suszy przy szacowaniu skutków finansowych programu założono, że pomocą zostanie objętych ok. 12,5% powierzchni użytków rolnych i 50% powierzchni uprawy drzew i krzewów owocowych, tj. 1 880 tys. użytków rolnych, 137,1 tys. ha uprawy drzew owocowych i 47,7 tys. ha krzewów owocowych.

Przyjęcie powyższego założenia oznacza konieczność zabezpieczenia środków budżetowych w 2015 r. w kwocie 467 mln zł, z tego:

 17 mln zł – na uzupełnienie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego,

 376 mln zł – na dotacje do 1 ha użytków rolnych,

 74 mln zł – na dotacje do powierzchni uprawy owocujących drzew i krzewów owocowych.

Jak z tego wynika, na 1 ha UR średnio przypada trochę ponad 208 zł z tytułu pomocy.