„Istnieje prawdopodobieństwo, że z kwoty środków finansowych przyznanych dla Polski na podstawie rozporządzenia 2016/1613 zostanie niewykorzystanych ok. 70 mln zł (z wniosków o udzielenie pomocy na mechanizmy określone w § 2 ust. 1 pkt 1–3 nowelizowanego rozporządzenia wynika, że pula niewykorzystanych środków na te mechanizmy wyniesie co najmniej 70 265 185 zł; ostateczna wysokość pomocy będzie wynikała z wniosków o płatność składanych do dnia 14 lipca 2017 r.)” – podano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia określającego warunki dodatkowej pomocy.

Do wykorzystania Polska miała ok. 100 mln zł (dokładnie: 22 670 129 euro, tj. 98 689 872,6 zł po zastosowaniu kursu wymiany z dnia 31 sierpnia 2016 r. 4,3533 zł/euro). Pieniądze trzeba wypłacić do 30 września 2017 r. Unijne wymogi rozdysponowania tej kwoty zakładają wsparcie producentów mleka lub rolników w innych sektorach hodowlanych, którzy podejmują co najmniej jedno z następujących działań:

a) ograniczenie produkcji wykraczające poza ograniczenie objęte zakresem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/16122 albo niezwiększanie produkcji;

b) rolnictwo na małą skalę;

c) stosowanie ekstensywnych metod produkcji;

d) stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu;

e) wdrażanie projektów współpracy;

f) wdrażanie systemów jakości lub projektów mających na celu propagowanie jakości i wartości dodanej;

g) szkolenie w zakresie instrumentów finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem.

Zaproponowane w Polsce mechanizmy nie znalazły spodziewanego zainteresowania wśród rolników.

I tak w uzasadnieniu podano, że z informacji ARR wynika, iż o pomoc na zakup jałówek i buhaja ras mięsnych przez producentów mleka i świń, z dostępnej kwoty 22 708 685 zł na realizację ww. mechanizmów zawnioskowano o udzielenie pomocy w kwocie 4 975 500 zł, co stanowi 22% wysokości pomocy przeznaczonej na ww. mechanizmy.

Natomiast o pomoc na zakup loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych przez producentów świń z dostępnej kwoty58 409 000 zł przeznaczonej na tę pomoc, zawnioskowano o pomoc w kwocie 5 877 000 zł, co stanowi wykorzystanie na poziomie 10% wysokości pomocy przeznaczonej na ww. mechanizm.

Według danych ARR na dzień 30 maja 2017 r., w odniesieniu do pomocy dotyczącej rekompensat z tytułu niższych cen sprzedaży świń (ASF), na którą przeznaczono 17 572 188 zł, złożono 1 698 wniosków o udzielenie pomocy oraz wydano 901 decyzji na kwotę ok. 9,7 mln zł (ok. 55% wysokości pomocy przeznaczonej na ten mechanizm). „Obecnie nie jest możliwe określenie, jaka wysokość pomocy będzie dotyczyła pomocy, określonej w § 2 ust. 1 pkt 4 nowelizowanego rozporządzenia. W niniejszym projekcie zakłada się, że kwota pomocy na ten mechanizm będzie zbliżona do kwoty przeznaczonej na jego realizację, w tym nieznacznie wyższa” – założono, podając plany dotyczące wydania pozostających do rozdysponowania 70 mln zł.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie trzech dodatkowych mechanizmów pomocy przeznaczonych dla:

1) producenta mleka, producenta świń lub producenta owiec – w formie refundacji części kosztów zakupu jagniąt mających poniżej 12 miesięcy i ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg lub owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy);

2) producenta mleka – w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych, mających powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące

3) producenta mleka – z tytułu sprzedaży mleka przez tego producenta, w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w formie wsparcia finansowego do ilości kilogramów mleka stanowiącej różnicę między kilogramami mleka sprzedanymi podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., a kilogramami mleka sprzedanymi podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Dokładne warunki pomocy w załączonym projekcie.