Zgodnie z założeniem programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” każda gmina do 20 grudnia 2019 r. mogła złożyć wniosek i starać się o dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, związanych z transportem (od punktu zbiorczego, wyznaczonego przez gminę do siedziby firmy utylizującej) i utylizacją folii. 

Jednak, aby wniosek został przyjęty każda gmina musiała zamieścić w wniosku informacje dotyczące ilości i rodzaju odpadów wymagających unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi oraz opisać organizację całego procesu transportu i odzysku lub unieszkodliwienia ww. odpadów. 

Te gminy, które nie złożyły wniosku do 20 grudnia 2019 r. nie będą już mogły na ten rok ubiegać się o dodatkowe środki związane z transportem i utylizacją folii rolniczych, gdyż był ogłoszony tylko jeden nabór do tego programu.

Jak podaje Rzecznik NFOŚiGW:

"W ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” jednostki samorządu terytorialnego i ich związki do 20 grudnia 2019 roku składały do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie. Wcześniej samorząd terytorialny przeprowadzał inwentaryzację, by móc we wniosku przekazać zbiorcze informacje dotyczące  ilości i rodzaju odpadów (folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag), wymagających unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi w ramach planowanego przedsięwzięcia.

Gmina musiała też przedstawić we wniosku analizę rynku w zakresie możliwości przetworzenia tych odpadów (po stronie gminy leży wybór firmy, która zajmie się odbiorem odpadów) oraz opisać organizację całego procesu transportu i odzysku lub unieszkodliwienia ww. odpadów.

Rolnicy będą więc mogli bezpłatnie oddać folie rolnicze w gminach, które będą realizowały taki projekt (do NFOŚiGW wpłynęło ponad 1100 wniosków o dofinansowanie). Gmina ma obowiązek wyznaczyć miejsce, gdzie należy te odpady dostarczyć. Stamtąd odbierze je firma, z którą samorząd terytorialny podpisze umowę".

Oznacza to że na rolnikach będzie spoczywał obowiązek i koszty transportu ww. odpadów do punktu wyznaczonego przez gminę.

Jak podaje Rzecznik NFOŚiGW powyższe dotyczą 2019 roku oraz podkreśla, że w ramach wspomnianego Programu był planowany tylko jeden nabór wniosków.

Czytaj także:  Co z tą bezpłatną utylizacją folii rolniczej?