Przed rokiem ARiMR udostępniła portal dla beneficjentów PROW, zobowiązanych do wystosowania ofert na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Teraz obowiązek konkurencyjnego wyboru ofert jest znoszony.

Więcej: „Modernizacja” bez trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy

Ile kosztował ten portal? Ile osób skorzystało z niego? Czy będzie utrzymany po zmianie przepisów dotyczących konkurencyjnego wyboru ofert? – pytamy w ARiMR, ale ta nie informuje, co teraz zrobi z tą inwestycją. 

Jak podano tylko, „podstawą do uruchomienia i działania Portalu Ogłoszeń ARiMR jest art. 10. 1. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na ARiMR obowiązek uruchomienia strony internetowej prowadzonej przez Agencję, na której Wnioskodawca/Beneficjent ma możliwość udostępniania zapytań ofertowych w zakresie zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym:

·        Art. 10. 1. Agencja umożliwi udostępnianie zapytań ofertowych w sposób określony w art. 43a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

·        Art. 43a ust. 3. Przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej albo beneficjenta w zapytaniu ofertowym udostępnionym różnym podmiotom przez zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję.

Do 31 stycznia br. uprawnienia do Portalu Ogłoszeń ARiMR nadane zostały 10706 beneficjentom. 0publikowali oni do tego dnia 30035 zapytań ofertowych.

Koszt budowy Portalu Ogłoszeń wynosi 168,71 tys. zł. Wdrożenie, utrzymanie oraz ewentualny rozwój tej aplikacji, ARiMR realizuje własnymi siłami.”