• Jak podkreślają eksperci MRiT świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.
 • Jak podaje MRiT wyłączenia z obowiązku sporządzania świadectw zostały określone w ustawie i dotyczą one budynków: używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej.
 • Koszt postawienie małej drewnianej kapliczki to koszt rzędu 150-200 zł zaś sporządzenie świadectwa energetycznego to koszt od 400 zł do ponad 1000 zł.
 • Jak podaje MRiT postawienie kapliczki przed domem lub w obiekcie budowlanym nie czyni z nich miejsca kultu religijnego.
 • Dotychczas kara za brak świadectwa energetycznego wynosiła 10 tys. zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej ma ona wynieść nawet 5 tys. zł.

Od 28 kwietna br. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Ustawy  o charakterystyce energetycznej budynków(UCHEB). Wprowadzają wymóg s sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej zarówno dla domów, budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków niemieszkalnych także budynków rolniczych. które będą sprzedawane lub przeznaczone pod wynajem. 

Kiedy wymagane jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

Jak odpowiedzieli nam eksperci z MRiT świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajęty.

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku (obowiązek ten funkcjonuje w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków od 2015 r., wcześniej (od 2009 r.) obowiązek ten funkcjonował w ustawie Prawo budowlane).

- Z przepisów tych wynika, iż obowiązek dotyczy budynków (części budynków, takich jak lokale mieszkalne lub lokale użytkowe) zbywanych na podstawie umowy sprzedaży lub w przypadku najmu, a nie jest wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek”, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować - podkreśla Wydział Prasowy Biuro Komunikacji MRiT.

Jak podkreślają eksperci MRiT świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Jak podaje MRiT w ustawie określono sytuacje, w których następuje obowiązek sporządzenia odpowiedniego świadectwa charakterystyki energetycznej dla istniejącego budynku lub jego części, wskazano również rodzaje budynków, wobec których nie stosuje się wymogów związanych ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej.

Kiedy właściciel budynku jest zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Jak podaje MRiT wyłączenia z obowiązku sporządzania świadectw zostały określone w ustawie i dotyczą one budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Dlatego też pojawiło się wiele filmików na Tik Toku, Instagramie czy facebooku w których prawnicy udzielają porad jak można obejść obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, eksploatując przepisy prawne, które regulują że m.in. właściciele obiektów kultu religijnego są zwolnieni z tego obowiązku.

Koszt postawienie małej drewnianej kapliczki to koszt rzędu 150-200  zł zaś sporządzenie świadectwa energetycznego to koszty od 400 zł do ponad 1000 zł. Czy rzeczywiście wystarczy że przed domem wystawisz kapliczkę dzięki temu twój dom stanie się automatycznie miejscem kultu religijnego i jesteś zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego?

Spytaliśmy ekspertów z MRiT, czy postawienie kapliczki przed domem lub  budynkiem inwentarskim automatycznie czyni taki obiekt miejscem kultur religijnego. 

Postawienie kapliczki przed domem lub w obiekcie budowlanym nie czyni z nich miejsca kultu religijnego

Jak podkreśla MRiT w celu określenia czy mamy do czynienia z budynkiem, który można uznać za używany jako miejsce kultu i do działalności religijnej przydatna może być klasyfikacja określona w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) – Kategorie obiektów budowlanych.

W klasyfikacji tej wskazano budynki kultu religijnego, a mianowicie: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria.

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze II SA 391/91, za miejsca kultu religijnego należy uznać miejsca, w których stale i systematycznie zbierają się wierni danej religii /wyznania/ dla wzięcia udziału w nabożeństwach i innych zorganizowanych formach uprawiania kultu religijnego.

Tym samym nie są miejscami kultu obiekty, symbole i znaki religijne takie jak np. przydrożne kapliczki. Wchodząca w najbliższym czasie nowelizacja przepisów ustawy nie zmienia obowiązującego obecnie stanu prawnego w tym zakresie i nie wprowadza nowych obowiązków i wyłączeń -  podkreślają eksperci z MRiT.

Kara za brak świadectwa energetycznego to nawet kilka tysięcy złotych

Jeżeli więc sprzedajesz dom lub inny budynek niemieszkalny i chcesz ominąć opłatę związaną z koniecznością wystawienia świadectwa charakterystyki budynku to postawienie kapliczki nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Gdyż obiekt taki jeszcze musi systematycznie regularnie pełnić swoją funkcję jako miejsce kultu religijnego.

Warto się zastanowić, czy nie przeznaczyć kilkaset złotych na sporządzenie świadectwa energetycznego niż zapłacić kilka tysięcy zł. kary.

Dotychczas kara za brak świadectwa energetycznego wynosiła 10 tys. zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej ma ona wynieść nawet 5 tys. zł.