- Poszedłem do gminy z pismem o powołanie komisji, to nawet nie chcieli go przyjąć – opowiada nam czytelnik. – Powiedzieli, że już przesiałem pole i nie ma co szacować. Miałem nie przesiać, tylko czekać do kwietnia? Poza tym ja przecież mam już protokół szacowania od ubezpieczyciela. Mówili też, że nie warto szacować, bo i tak nic z tego nie będę miał.

Nasz czytelnik nie zostawił pisma z wnioskiem o powołanie komisji szacującej straty.

A szkoda, bo uzyskanie protokołu szacowania strat jest niezbędne do otrzymania pomocy od ARiMR i warto móc udowodnić, że szacowania odmówiono.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, agencja udziela pomocy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane m.in. przez ujemne skutki przezimowania.

Pomoc może polegać na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych i na udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie tych kosztów.

Pomocy udziela się na zasadach określonych w rozporządzeniu UE 1408/2013 – jeśli szkoda nie przekroczyła 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Jest to pomoc de minimis.

Natomiast jeśli szkody przekroczyły 30 proc. (a także jeśli wystąpiły w danym roku kalendarzowym co najmniej dwukrotnie w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej i wynoszą łącznie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub gdy szkoda przekracza kwotę 1050 zł – w przypadku szkód w środku trwałym, pomoc udzielana jest na podstawie rozporządzenia UE nr 702/2014 i jest to pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej.

Warunkiem udzielenia pomocy jest dołączenie przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego protokołu oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód,  przy czym w przypadku pomocy udzielanej na wyrównanie szkód porównywalnych z klęską, wojewoda potwierdza wystąpienie szkód, sporządzając adnotację na tym protokole.

Dodatkowo w razie trudności można ubiegać się o umorzenie podatku lub składki na KRUS. Protokół może być tu potrzebnym uzasadnieniem i potwierdzeniem sytuacji – choć do udzielenia tej pomocy nie jest absolutnie niezbędny.

Zatem warto zabiegać o szacowanie strat, bo protokół może być warunkiem skorzystania z pomocy.

W marcu MRiRW uspokajało, że szacowanie strat może się rozpocząć po ruszeniu wegetacji. Ruszyło w końcu marca.
Więcej: Trwa szacowanie strat po zimie

Odmowa powoływania komisji stała się dla wielu rolników przeszkodą w otrzymaniu pomocy po suszy.
Więcej: Rolnik sam potwierdza suszę, występując o umorzenie podatku