Na wydatki związane z rolnictwem w budżecie na 2023 r. przeznaczona zostanie kwota 67 mld 343 mln zł. Z tego wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo przewidziane są w kwocie 18 mld 654 mln zł, dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia zarezerwowano - 20 mld 142 mln zł, środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu rolniczego - ok. 369 mln zł. 25 mld 269 mln zł ma pochodzić z Unii Europejskiej. Na realizację Krajowego Planu odbudowy planowane jest przeznaczenie ponad 2,9 mld zł.

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo oraz na KRUS stanowią 5,77 proc. wydatków budżetu ogółem - poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik i jednocześnie podkreślił, że kwota wydatków jest o 10 proc. wyższa niż w ubiegłym roku.

Wydatki w części budżetowej rolnictwo obejmują m.in. finansowanie zadań Głównego Inspektoratu Weterynarii i Inspekcji Nasiennictwa (ok. 5,3 mld zł), a także zadań związanych z postępem biologicznym, dopłatą do ubezpieczeń upraw rolnych (920,5 mln zł), na dopłaty do rolnictwa ekologicznego (46 mln zł), dotacje dla instytutów badawczych, na monitoring suszy.

Największe wydatki przewidziane są w części rozwój wsi, stanowią one ok. 65 proc. wszystkich wydatków, których dysponentem jest minister rolnictwa. Największa pozycja to dotacje dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ok. 4,5 mld zł.

Wydatki w części rynki rolne obejmują m.in. finansowanie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie ponad 49 mln zł.

Do budżetu rolnego dopisana jest rezerwa celowa w wysokości ponad 8,8 mld zł. W tej puli środki mają trafić m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 548 mln zł, na dopłaty do paliwa rolniczego - 1,3 mld zł, na Fundusz Gwarancyjny Rolnictwa - ok. 1 mld zł, na realizację programów unijnych - 3,1 mld zł.

Senatorowie pozytywnie ocenili budżet rolny na 2023 r. Uwagi dotyczyły głównie zbyt niskich wynagrodzeń pracowników instytucji obsługujących rolnictwa, zwłaszcza KRUS i ARiMR. Bartosik odpowiadając na nie stwierdził, że płace pracowników rosną, ale ich skalę ograniczają możliwości budżetu.

15 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2023 r. Zgodnie z nią wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc. Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność - do 3 proc. PKB. Przyszłoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.