Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 zawiera zmiany dotyczące terminu wypłaty premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej – począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia będzie ona wypłacana na wniosek o wypłatę pomocy na zalesienie. Skreślone ma być dotychczasowe określenie końca terminu tej wypłaty: „ w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony ten wniosek”.

Ministerstwo tłumaczy tę zmianę potrzebą ujednolicenia trybu postępowania administracyjnego dotyczącego działań obszarowych z PROW (identyczne zmiany wprowadzono odnośnie do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz ekologicznych i ONW). Ma to zapewnić jednakowe traktowanie beneficjentów tych płatności oraz pozwolić na skoordynowanie terminów kontroli dla płatności obszarowych z PROW.

Ponadto dla rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw zniesiony ma być obowiązek deklarowania we wniosku działek nie zgłaszanych do płatności.

Rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca 2018 r.