Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że nie będzie dodatkowej pomocy dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych w tym roku.

Więcej: Klęski z lipca i września bez nadzwyczajnej pomocy rządu

„Nigdy dotąd miarą skutków klęski nie był miesiąc jej wystąpienia, lecz szacowany przez komisję poziom strat w gospodarstwie rolnym. Tymczasem głównym kryterium dostępności pomocy udzielanej rolnikom na mocy uchwały 129/2017 Rady Ministrów było wystąpienie szkód, niezależne od ich wysokości, powstałych na skutek działania huraganu, gradu lub deszczu nawalnego wyłącznie w sierpniu 2017 roku. Tymczasem gwałtowne zjawiska atmosferyczne o charakterze klęski, w tym także powódź, wyrządziły – nie tylko w Wielkopolsce – równie poważne szkody w lipcu, wrześniu i październiku bieżącego roku” – zauważa Wielkopolska Izba Rolnicza w piśmie do premiera i wyraża nadzieję: „Zdajemy sobie sprawę, że skala strat w rolnictwie spowodowanych przez kilkakrotnie przechodzące przez Polskę kataklizmy jest ogromna i środki zaplanowane na łagodzenie skutków klęsk uległy zapewne wyczerpaniu, niemniej jednak liczymy na dokonanie przesunięć na ten cel środków niewykorzystanych na inne działania, jak chociażby dopłaty do ubezpieczeń rolniczych. Wyrażamy także przekonanie, że kierowany Przez Pana Rząd dokona wszelkich starań, by zniwelować poczucie niesprawiedliwego potraktowania przez państwo, jakie powstało w rolnikach dotkniętych skutkami klęsk, które wystąpiły w innych miesiącach niż sierpień.”

MRiRW podało, że „Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wg stanu na dzień 18.12.2017 wystąpiła o zabezpieczenie na realizację pomocy o której mowa w § 13m rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych  zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (Dz. U.  z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) środków w wysokości 328.924 tys. zł. Ostateczna wielkość środków wypłaconych na przedmiotową pomoc w 2017 r. będzie znana po przedłożeniu przez Agencję stosownego rozliczenia tj. po 15 stycznia 2018 r.”

Dopłaty z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia wyniosły w okresie trzech kwartałów 2017 r. łącznie 193.764,7 tys. zł, w budżecie na ten rok jest na ten cel ok. 903 mln zł.