Ustawa grupach producentów rolnych i ich związkach, ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została znowelizowana przez Sejm 11 września.

Nowe rozwiązania legislacyjne umożliwią dostosowanie istniejących regulacji tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz ich związków do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych określonych w unijnych przepisach.

Zmiany legislacyjne dotyczące organizowania się i funkcjonowania grup producentów rolnych zostały opracowane na podstawie zdobytych doświadczeń oraz zidentyfikowanego ryzyka w zakresie właściwego nadzoru nad grupami producentów rolnych, jakie pojawiły się w trakcie funkcjonowania obowiązującej ustawy regulującej tę problematykę i mają na celu zwiększenie efektywności działania rolników w grupach.

Aktualnie w Polsce w grupach producentów rolnych jest zorganizowanych ok. 27,6 tys. producentów, co stanowi niewielki odsetek uwzględniając, że w naszym kraju istnieje 1,5 mln gospodarstw rolnych. Źle wypada też porównanie ze "starymi" państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w szczególności Francją (68 proc. w sektorze hodowli) czy Niemcami.

Ustawa o grupach producenckich określała jedynie zasady organizowania się producentów rolnych w grupy i ich związki, ale nie zawiera dotychczasowych unormowań stanowiących podstawę udzielania grupom pomocy finansowej ze środków publicznych - wsparcie dla grup producentów zostało przekazane do finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowela precyzuje m.in. coroczny poziom produkcji oraz sprzedaży przez członków grupy producentów do grupy - będzie to ilość nie mniejsza niż 80 proc. wielkości produkcji. A minimalna roczna wielkość produkcji towarowej oznacza produkcję wszystkich członków grupy sprzedaną do grupy w danym roku jej działalności.

Nadzór nad działalnością związków grup producentów rolnych sprawuje prezes Agencji Rynku Rolnego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.