Jak wskazano w uzasadnieniu, celem projektowanej ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych jest stworzenie ujednoliconych przepisów dotyczących procedury rejestracji na szczeblu krajowym oraz kontroli i ochrony dla wszystkich ww. sektorów.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że w projektowane zmiany mają ponadto na celu wdrożenie skutecznej kontroli i zapewnienie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Jak zaznaczono, obecnie kontrola zgodności w systemie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych odbywa się w oparciu o samokontrolę producenta oraz na zasadzie oceny jakości handlowej. Proponowane rozwiązanie zapewni skuteczne wywiązanie się z obowiązków nałożonych na państwa członkowskie na mocy ww. rozporządzeń.

Rozporządzenia te dają państwom członkowskim możliwość delegowania zadań w zakresie przeprowadzania kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją oznaczeń geograficznych do jednostek certyfikujących.

Według projektodawców, stworzenie spójnych zasad, dotyczących oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych i win, w jednym akcie prawnym umożliwi lepszą kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej zarejestrowanym w Unii Europejskiej nazwom oraz ułatwi producentom ich zrozumienie.

Ponadto, brak wdrożenia przepisów dotyczących szczegółowego trybu kontroli oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, w przypadku audytu ze strony Komisji Europejskiej, może wiązać się z nałożeniem na Polskę kar finansowych.

Przypomniano, że Polska jest zobowiązana do ochrony oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych oraz oznaczeń geograficznych win i napojów spirytusowych. Wprowadzone w projekcie ustawy kary mają na celu dyscyplinowanie producentów używających oznaczeń geograficznych niezgodnie z prawem.