Jak wynika z uzasadnienia do projektu, zarządca drogi będzie mógł wejść na cudzą nieruchomość po wydaniu zezwolenia przez wojewodę albo starostę i ustaleniu zasad przywracania do poprzedniego stanu i ustaleniu odszkodowań za szkody.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, który ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Pracuje nad nim resort klimatu.

Planowana zmiana w specustawie drogowej przewiduje m.in. umożliwienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostępu do wykorzystywania baz danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym rejestru cen i wartości nieruchomości.

Inna zmiana, tym razem w Kodeksie cywilnym zakłada, że gwarancję zapłaty w umowie na roboty budowlane, gdy inwestorem jest Skarb Państwa, stanowić ma zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie państwa, Krajowym Funduszu Drogowym, lub państwowym funduszu celowym.