Informowaliśmy, że 12 czerwca 2015 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wystawił decyzję, z której wynika konieczność zwrotu przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu ponad 738 tys. zł z odsetkami liczonymi jak za zaległości podatkowe. Od tej decyzji można się odwołać – ale straty rosną wraz z odsetkami. Decyzja wydaje się tymczasem dobrze umotywowana, a jej podstawy wielokrotnie sprawdzone.

Zatem co zamierza zrobić DIR w tej sytuacji? – dopytywaliśmy od połowy czerwca w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej. I z jakiej puli zostaną zwrócone te pieniądze?

Ponieważ izba milczała i milczy, zapytaliśmy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim: Z których pieniędzy DIR zwróciła już oddaną dotację? Z których zwróci całość należności, o którą wystąpił DWUP? Jakie kroki wobec tej izby w tej sytuacji podjął wojewoda i jakie podejmie? Czy wojewoda posiada wiedzę na temat zwrotu kosztów ubezpieczenia projektu "Mój szef to ja" (ok. 80 tys. zł) - i z których pieniędzy zapłaciła ten koszt ubezpieczenia DIR? Czy jest prawdą, że DIR została wpisana do rejestru podmiotów wykluczonych z finansowania ze środków europejskich? Do kiedy obowiązuje ten zakaz?

Ale i wojewoda milczy. A szkoda – wszak ustawa o izbach rolniczych powiada, że nadzór nad działalnością izb sprawują właściwi wojewodowie.

Tymczasem, jak się dowiadujemy, nadzór ten przejmuje… prokuratura. Postanowieniem z 21 sierpnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wszczęła śledztwo w sprawie „wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej poprzez nadużycie uprawnień przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, tj. o czyn z art. 296 par. 1 kk”.

Dziwne to sformułowanie (napisano: „wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej”. Izby? Izbie czy przez Izbę? – do końca nie wiadomo), ale wszczęcie śledztwa wydaje się być  zrozumiałe.

Art. 296. § 1. głosi: „Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”