Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury odpowiedział na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 7 sierpnia 2020 r., w sprawie umożliwienia badań technicznych wszystkich ciągników rolniczych na podstawowych stacjach kontroli pojazdów.

KRIR domagał się we wspomnianym piśmie, by w PSKP rolnicy mogli dokonywać przeglądów technicznych również ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, do czego uprawnienia mają obecnie wyłącznie stacje okręgowe. Takie rozwiązanie służyłoby tak rolnikom, jak i poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - argumentowali samorządowcy. Rolnicy nie musieliby bowiem odbywać wielokilometrowych wypraw do stacji okręgowych, blokując przy okazji ruch na drogach pojazdami, które nie mogą poruszać się zbyt szybko.


Departament Transportu Drogowego w odpowiedzi na wniosek izb przyznaje, że: "Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 802), podmioty, które w dniu wejścia w życie ww. ustawy prowadziły podstawową stację kontroli pojazdów albo podstawową stację kontroli pojazdów wykonującą niektóre badania z zakresu okręgowej stacji kontroli pojazdów, mogły do dnia 31 grudnia 2015 r. wykonywać badania techniczne w zakresie określonym w posiadanym poświadczeniu, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.).
Zgodnie z powyższym stanem prawnym podstawowa stacja kontroli pojazdów posiadająca w swoim zakresie wykonywanych badań symbol rodzaju pojazdu „T” mogła wykonywać badania wszystkich ciągników rolniczych do dnia 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie obecnie obowiązującego art. 83 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w podstawowej stacji kontroli pojazdów przeprowadza się badania techniczne pojazdów (w tym ciągników rolniczych oraz przyczep rolniczych) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t."


Ministerstwo Infrastruktury przypomina jednak równocześnie, że resort w celu usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2985, 3066 i 3066-A). Projekt ten uwzględniał postulaty użytkowników ciągników rolniczych i przyczep rolniczych i proponował rozwiązania umożliwiające przeprowadzanie badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów, jeśli będzie ona spełniała wymagania określone przepisami prawa. "Wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników w ruchu drogowym." - czytamy w odpowiedzi resortu.


W dniu 14 grudnia 2018 r. prace parlamentarne nad projektem wspomnianej ustawy zostały jednak wstrzymane na etapie trzeciego czytania w Sejmie RP. Wstrzymano również prace legislacyjne nad zmianą aktów wykonawczych, w tym regulujących badania techniczne pojazdów w infrastrukturze innej, niż stacja kontroli pojazdów.