Od początku funkcjonowania ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, tj. od listopada 2018 do końca kwietnia br., KOWR zakończył podstępowanie tylko w przypadku trzech wniosków, tj. konkretnie przejął trzy gospodarstwa za długi - wynika z informacji Ośrodka.

Zarząd KRIR zwrócił się w maju do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zbadanie przyczyn dlaczego tak mało wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie. Jak podkreślono, na 43 wnioski, które podlegały rozpatrzeniu, aż 21 zostało rozpatrzonych negatywnie.

Resort rolnictwa właśnie odpowiedział: - Do głównych przyczyn odrzucenia wniosków o przejęcie długu w zamian za przeniesienie własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa i pozostawienia ich bez rozpatrzenia należy zaliczyć:

- wysokość długu przekraczającą wartość nieruchomości,
- brak załączników,
- zadłużenie wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- brak wykazu nieruchomości,
- brak dokumentów potwierdzających kwotę zadłużenia,
- brak dokumentów potwierdzających tytuł prawny do posiadanych nieruchomości,
- nieaktualny operat szacunkowy,
- brak informacji o wymagalności długów,
- zadłużenie nie związane z prowadzeniem działalności rolniczej,
- nie uzupełnianie dokumentów mimo wezwań wnioskodawcy.

Jak podkreślono, każdorazowo podjęcie decyzji w sprawie dalszego procedowania wymaga dokonania pełnej analizy złożonej dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami ustawowymi. W wielu przypadkach wnioski wymagają uzupełnienia na dalszym etapie postępowania. Tym samym, jak wskazuje MRiRW, proces ten jest pracochłonny i wymaga dużego zaangażowania pracowników opiniujących wnioski z uwagi na konieczność dotrzymana ustawowych terminów.

Resort rolnictwa wskazuje, że przepisy art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) jednoznacznie określają co powinien zawierać wniosek o przejęcie długu i jakie dokumenty powinny zostać dołączone do tego wniosku. Jednocześnie rozpatrując wniosek o przejęcie długu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wzywać podmiot prowadzący gospodarstwo rolne do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia warunków udzielenia pomocy.

Jak zapewnia ministerstwo rolnictwa - podjęte zostały prace legislacyjne mające na celu stworzenie podstawy prawnej do przejmowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieruchomości w zamian za zobowiązania względem tej instytucji.