Przypomnijmy: naszemu czytelnikowi ARiMR odmówiła udzielenia pomocy w postaci refundacji wydatków poniesionych na bioasekurację – jak podano, nie miał świń w momencie składania wniosku. Niestety pismo agencji nie zawierało informacji, skąd taka, a nie inna ocena sytuacji – w końcu wiadomo, że produkcja świń przebiega cyklicznie. Nasz czytelnik z odebranego postanowienia dowiedział się tylko, że wydano je na podstawie kpa.

Więcej: Niejasna refundacja wydatków na bioasekurację

I agencja nie dodaje nic do tej informacji.

Wyjaśnia tylko, że lista podstaw prawnych do udzielenia pomocy w postaci refundacji wydatków jest długa, a sama pomoc udzielana jest na podstawie kpa. Niestety agencja nie wyjaśnia, dlaczego w swoich pismach nie podaje merytorycznej podstawy prawnej do wydawanego postanowienia, odmawiającego przyznania pomocy. Pytanie, dlaczego postanowienia wydawane przez ARiMR nie podają podstawy merytorycznego rozstrzygnięcia, a tylko podstawę do wydania postanowienia? – pozostaje bez odpowiedzi.

Oto, co wyjaśnia ARiMR:

„1.    Pomoc na refundację do 50% wydatków poniesionych w ramach programu bioasekuracji przez producenta rolnego, który w latach 2015-2018 prowadził co najmniej przez rok gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa), jest udzielana na podstawie:

1)    rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),

2)    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r. poz. 187, z późn. zm.), tj.:

-       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015r poz. 1668 )

-       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015r poz. 2089)

-       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2016r poz. 1455)

3)    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. z 2015r.  poz. 517, z poźn. zm.),

4)    ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz.2137);

5)    ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.),

6)    ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.),

7)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

2.    Wydawanie postanowień wynika z trybu w jakim procedowane są składane wnioski o udzielenie powyższej pomocy, a więc zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i przepisy tego aktu prawnego stanowią podstawę do wydania postanowień.”

Agencja potwierdza, że jest 15 nowelizacji  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) i rozporządzenie nie posiada tekstu jednolitego.

A czy posiądzie? ARiMR "nie posiada informacji":„Oficjalny tekst jednolity ogłasza organ właściwy do wydania tego aktu. W przypadku aktów normatywnych Rady Ministrów organem właściwym jest Prezes Rady Ministrów. Agencja nie posiada informacji kiedy zostanie ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” . 

Nasz czytelnik zrezygnował z ubiegania się o tę pomoc – stwierdził, że nie warto się denerwować. Czy właśnie o to chodzi przy takim prowadzeniu postępowań?