Podczas debaty sejmowej nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej posłanka Alicja Olechowska z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska poprosiła o udzielenie wyjaśnień na temat znaków regionalnych:

- Na skutek rozmów w klubie w sprawie rozbieżności co do tego, czy regionalne znaki towarowe dotyczą Polski, czy dotyczą Europy, proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Udzielając odpowiedzi prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak wyjaśniła, że ochroną produktów rolniczych zajmuje się MRiRW, zaś przemysłowych Urząd Patentowy.

- Myślę, że chodziło tu o ochronę oznaczeń geograficznych, które chronione są tak jak znaki towarowe słowne - powiedziała. - Chodzi tutaj o ochronę oznaczeń regionalnych, oznaczeń geograficznych produktów polskich w Polsce, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie polskich przepisów dotyczących ochrony. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w tym zakresie dokonano podziału pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Urzędem Patentowym. Jeśli chodzi o wszystkie znaki, wszystkie oznaczenia geograficzne dotyczące środków konsumpcyjnych rolniczych, leży to w kompetencjach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako jednostki oceniającej i przekazującej później te zgłoszenia do Komisji Europejskiej. W związku z tym na listy produktów regionalnych zarejestrowanych jako chronione oznaczenia geograficzne w Europie poprzez ten rejestr unijny wpisanych jest w tej chwili kilkadziesiąt produktów pochodzących z Polski. Pierwszym produktem, który uzyskał status chronionego oznaczenia geograficznego, był oscypek, który został ochroniony w tym trybie. Ten podział nastąpił w roku 2003, o ile dobrze pamiętam. W kompetencji Urzędu Patentowego są oznaczenia geograficzne dotyczące przedmiotów przemysłowych, czyli przykładowo mogłaby być to porcelana z Chodzieży, porcelana ćmielowska czy inne przedmioty, których cechy oparte o surowce i procedury stosowane w produkcji tych produktów są charakterystyczne dla danego regionu. Niestety, ku naszemu żalowi, mimo ogromnej, powtarzanej corocznie akcji promocyjnej i współpracy z różnymi jednostkami administracji terytorialnej nie udało się nam nakłonić żadnego z producentów czy związku producentów do wystąpienia o uzyskanie takiej ochrony dla produktów przemysłowych.

Przypomnijmy, że w unijnym systemie jakości są 3 znaki: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Chronione Oznaczenie Geograficzne. Znaków  tych mogą używać tylko zarejestrowane produkty, a uzyskanie wpisu na unijne listy daje ochronę produktu.