Jako tylko formalne i jedynie ułatwiające pracę organów rozpatrujących wnioski o przyznanie wsparcia, a nie będące właściwym dla rzetelnego ukierunkowania wsparcia, ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich stawianie wymogu ubezpieczenia się w KRUS młodym rolnikom, ubiegającym się o wsparcie z PROW na rozpoczęcie działalności.

Więcej: Czy młody rolnik musi być ubezpieczony w KRUS?

              Młody rolnik musi być ubezpieczony w KRUS

Otrzymane odpowiedzi i wyjaśnienia ministerstwa nie zadowalają rzecznika, a w swoim ostatnim wystąpieniu (całość w załączeniu) wskazuje on na potrzebę zmian w kryteriach przyznawania wsparcia nie tylko wobec młodych rolników, ale też przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie to ma przysługiwać wyłącznie rolnikom będącym osobami fizycznymi ubezpieczonymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rzecznik krytykuje takie podejście: „W ocenie Rzecznika ukierunkowanie wsparcia i określenie grupy docelowej każdego działania nie zwalnia ustawodawcy z poszanowania zasady równości i tworzenia kryteriów opartych na rzeczywistej ocenie danych podmiotów, a nie tylko formalnych przesłankach zawężających krąg potencjalnych beneficjentów. Zdaniem Rzecznika obecna regulacja de facto piętnuje osoby przedsiębiorcze, które prowadząc działalność rolniczą poszukują również innych dochodów, nie uwzględnia ona sytuacji osób ubezpieczonych w ZUS, przejmujących prowadzenie działalności rolniczej np. w wyniku następstwa prawnego. Takie osoby, chcąc uzyskać wspomniane wsparcie, musiałyby zrezygnować z dotychczasowej działalności zawodowej. W opinii Rzecznika kryterium w postaci obowiązku ubezpieczenia w KRUS jest dogodne dla organów rozpatrujących wnioski o przyznanie wsparcia, nie jest jednak właściwe dla rzetelnego ukierunkowania wsparcia.”

Przypomnijmy, że w ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ostatecznie postanowiono nie stawiać rolnikom obowiązku bycia ubezpieczonym w KRUS.

Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" jest planowany na pierwsze półrocze przyszłego roku.

Więcej: „Restrukturyzacji małych gospodarstw” w tym roku nie będzie?