Na opinie do projektu rozporządzenia czekano do 24 lipca, można więc spodziewać się wkrótce jego ogłoszenia.

A jakie rozwiązania przyjęto w projekcie?

Pomoc przysługuje posiadaczowi gospodarstwa o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, prowadzącemu działalność rolniczą inną niż chów i hodowla ryb. Osoba ta m.in. musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku i w tym okresie nie prowadzić innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Wśród innych wymogów podano jeszcze m.in. nie korzystanie dotychczas z pomocy w ramach działań „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z PROW 2007-2013 i odpowiadające im działania z nowego PROW.

Osoba ta musi przedłożyć biznesplan, który zawiera koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, m.in. inwestycje w środki trwałe mają być o szacunkowej wartości równej 80 proc. kwoty pomocy. Pomoc jest przyznawana na operacje polegające także na udziale w szkoleniach lub korzystaniu z usług doradczych.

Pomoc ma doprowadzić do wzrostu wartości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro, co najmniej o 20 proc. w stosunku do wartości wyjściowej.

Określono, na co nie można wydać pomocy (m.in. plantacje roślin wieloletnich na cele energetyczne, zakup lub leasing używanych maszyn, inwestycje budowlane na gruntach innych niż własne).

Pomoc to 60 tys. zł, nie więcej jednak niż 15 tys. euro wypłacane w dwóch ratach – pierwsza to 80 proc. pomocy.

Pomoc może być przyznana tylko raz na dane gospodarstwo.

Formularz wniosku, wzór biznesplanu i inne formularze ARiMR ma udostępniać najpóźniej w dniu ogłoszenia rozpoczęcia naboru wniosków. Sam nabór ma być ogłoszony nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia składania wniosków.

Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województwa na podstawie kryteriów wyboru operacji.

W rozporządzeniu podano kryteria wyboru operacji i punkty, jakie będą przyznawane za ich spełnienie. Dodatkowo punktowany jest wiek (poniżej 40 lat), w przypadku uzyskania identycznej liczby punktów pierwszeństwo ma młodszy podmiot ubiegający się o pomoc.

Decyzja o przyznaniu pomocy ma być podjęta w ciągu 180 dni. Wniosek o płatność 1. raty ma być składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Przez 5 lat od dnia wpływu 1. raty beneficjent powinien prowadzić działalność rolniczą w tym gospodarstwie, którego dotyczy biznesplan. Ma też zrealizować biznesplan, nie później niż do dnia upływu 3 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy ma zrealizować część określonych działań z biznesplanu. Obowiązkiem jest prowadzenie rachunkowości, chociaż ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie.

Druga rata pomocy ma być wypłacana nie później niż 4 lata od pierwszej.

Rozporządzenie określa też zasady zwrotu pomocy w przypadku niewywiązania się z obowiązków.