Zgodnie z ustawą Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z 4 października 2018 r., która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., każda osoba w wieku od 18 do 54 lat zatrudniona jest zapisywana automatycznie do programu, przy czym może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej pracodawcy. Osoby między 55. a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli.

Pracownik, który nie zrezygnował z PPK, został automatycznie włączony do programu.

Niezłożenie deklaracji oznacza:

 • dalsze uczestnictwo w programie – w przypadku osób, które wcześniej z niego nie zrezygnowały, czyli są uczestnikami PPK

lub

 • przystąpienie do programu – w przypadku nowych pracowników lub osób, które wcześniej złożyły rezygnację, lecz nie zrobiły tego ponownie w wyznaczonym terminie, czyli obecnie do 28 lutego 2023 r.

Kto jest objęty programem PPK?

Zgodnie z oficjalną informacją ze strony mojeppk.pl:

„Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK został nałożony na podmioty zatrudniające. Przy ustalaniu obowiązku stosowania ustawy o PPK, w tym zawarcia umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK, decydujące jest zatem rozstrzygnięcie czy dany podmiot spełnia definicję podmiotu zatrudniającego. Za podmiot zatrudniający dla celów ustawy o PPK uważa się (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK):

 • pracodawcę, o którym mowa w art. 3 Kodeksu pracy, jeżeli posiada numer identyfikacyjny (NIP lub REGON),
 • nakładcę,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
 • zleceniodawcę, jeżeli posiada numer identyfikacyjny (NIP lub REGON),
 • podmiot, w którym działa rada nadzorcza,
 • płatnika – jeżeli pracodawca lub zleceniodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON)”.

Jak podaje dalej mojeppk.pl:

„(…) do PPK należy zapisać:

 • pracowników w rozumieniu kodeksu pracy - wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodociani,
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
 • osoby wskazane powyżej (z wyjątkiem członków rad nadzorczych) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego”.

Wyłączeni z PPK

Niektóre podmioty są zwolnione z płacenia składek na PPK.

Jak podaje infor.pl, z obowiązku wprowadzania PPK w organizacji mogą być zwolnieni:

1. Mikroprzedsiębiorcy
„Z powyższej możliwości skorzystać mogą przede wszystkim mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców (Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) t. j. przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

 • przedsiębiorca zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
 • roczne obroty netto z ze sprzedaży towarów i usług przedsiębiorstwa nie przekraczają równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekraczają w złotych równowartości 2 milionów euro.

Jednak pomimo spełnienia powyższych kryteriów, najważniejszym warunkiem uprawniającym do zwolnienia z wprowadzenia PPK w firmie jest rezygnacja z programu wszystkich zatrudnionych w danej organizacji pracowników. Dlatego, jeżeli chociażby jedna z zatrudnionych w firmie osób zechce uczestniczyć w programie PPK, pracodawca będzie zobowiązany do wdrożenia programu w podmiocie zatrudniającym. (…)

2. Podmiot zatrudniający będący osobą fizyczną, która zatrudnia w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

3. Podmiot, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a w późniejszym czasie utworzył PPE (Pracowniczy Program Emerytalny – od red.) (…)

4. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
W tym przypadku mówimy np. o rodzicach, którzy zatrudniają nianię do opieki nad swoimi dziećmi lub osoby zatrudniające pomoc domową. (…)

5. Osoby samozatrudnione, służby mundurowe, a także rolnicy”

Rolnicy w PPK

Z powyższego wynika, że indywidualni rolnicy są zwolnieni z obowiązkowego udziału w PPK. Wyjątek stanowią pracownicy rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, którzy podlegają automatycznemu zgłoszeniu do PPK przez pracodawcę na ogólnych zasadach, zatem muszą podjąć decyzję o pozostaniu lub rezygnacji z udziału w PPK w odpowiednim terminie.

Wpłaty na PPK

Jakie środki będą gromadzone na kontach oszczędnościowych w PPK? Ministerstwo Finansów podaje na swojej stronie:

„Wpłaty dokonywane do PPK są finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK z własnych środków:

 • Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%;
 • Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika wynosi co do zasady 2% wynagrodzenia. Uczestnik może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Wsparcie dla uczestników PPK ze strony państwa:

 • jednorazowa wpłata powitalna: 250 zł dla każdego uczestnika PPK;
 • coroczne dopłaty roczne: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.

Podmioty zatrudniające są zobowiązane do zawierania umów PPK w imieniu pracowników z instytucjami finansowymi, jak: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”.

A to oznacza, że kapitały pracownicze będą gromadzone w różnych instytucjach finansowych (i wypracują różne zyski) – w zależności od decyzji, jaką podejmie pracodawca.

Rezygnacja z PPK

Pracownik jest zgłaszany do programu przez pracodawcę automatycznie. Jeśli złoży rezygnację raz, to musi ją we wskazanym terminie odnowić, inaczej zostanie automatycznie zgłoszony do programu.

Jak podaje mojeppk.pl, zrezygnować z oszczędzania w PPK można w każdej chwili, składając rezygnację u pracodawcy. Od chwili złożenia rezygnacji podmiot zatrudniający nie będzie już naliczać i pobierać składek, a zatem pracownik nie otrzyma również kolejnych wpłat od pracodawcy i państwa.

W każdej chwili można także powrócić do oszczędzania w PPK, składając pracodawcy odpowiedni wniosek z jednym wyjątkiem – do programu nie będzie mógł przystąpić pracownik, który ukończy 70 lat.

Wypłata z PPK przed 60. rokiem życia

Jeśli uczestnik rezygnuje z PPK i dokonuje wypłaty całości środków przed 60. rokiem życia, to następuje zwrot środków „z poziomu rachunku PPK, składając odpowiednią dyspozycję i podając numer rachunku, na jaki mają być przelane pieniądze. Zwrot obejmuje całość zgromadzonych środków – nie można wypłacić ich w części”. Zwrot środków wiąże się jednak z pewnymi potrąceniami. Jak podaje oficjalna strona PPK, w przypadku wypłaty funduszy zgromadzonych w PPK przed osiągnieciem wieku emerytalnego:

 • „nie otrzymasz wpłat od państwa (wpłaty powitalnej i dopłat rocznych), które są rodzajem premii za oszczędzanie do 60. roku życia;
 • 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy zostanie przekazane do ZUS (informacja o tej kwocie zostaje zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne);
 • w przypadku, gdy zgromadzone pieniądze wypracowały zysk, zapłacisz od kwoty przychodu kapitałowego 19% podatku Belki. Jest to podatek wyłącznie od kwoty, jaką wypracował Twój fundusz – nie płacisz go od całości zgromadzonego kapitału”.

Jak podaje serwis money.pl możliwa jest również wypłata części środków zgromadzonych w PPK przed ukończeniem 60. roku życia, bez konieczności rezygnacji z oszczędzania w sytuacji, gdy:

 • „poważnie zachorujesz Ty, Twój małżonek lub Twoje dziecko – możesz wówczas wypłacić środki z PPK w wysokości 25 proc. zgromadzonych pieniędzy bez obowiązku ich zwrotu na konto w PPK;
 • zechcesz pokryć wkład własny na kredyt mieszkaniowy lub kredyt przeznaczony na budowę domu – możesz wtedy wypłacić 100 proc. środków, ale z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat, a taka opcja jest możliwa dla osób, które nie ukończyły jeszcze 45 lat”.

 

 

Wypłata z PPK po osiągnięciu wieku emerytalnego

Jeśli wypłata całości środków nastąpi po ukończeniu 60. roku życia, to wszystkie środki (wpłacone przez pracodawcę, pracownika i państwo) trafią do pracownika, pomniejszone jednak o podatek od 75% zysków kapitałowych (potocznie podatek Belki) w wysokości 19%. Podatek będzie naliczony nie od całości zgromadzonej kwoty, a jedynie od 75% kwoty zysku, jaki osiągnął fundusz podczas okresu inwestowania składek.

Podatek ten nie będzie obowiązywał w sytuacji, gdy całość lub część (min. 75%) zgromadzonych oszczędności rozłoży się na co najmniej 120 miesięcznych rat (10 lat). Zatem jeśli 75-100% środków zgromadzonych w PPK rozłożymy na co najmniej 120 rat, otrzymamy po 10 latach pełną kwotę oszczędności, a może nieco więcej przy założeniu, że podczas wypłat pieniądze będą nadal pracowały.

Czy oszczędności z PPK podlegają dziedziczeniu?

Środki zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu. „Można wskazać dowolną osobę fizyczną – podaje strona mojeppk.pl. – Może to być zarówno członek rodziny, jak też osoba zupełnie niespokrewniona. Można także podzielić zgromadzone oszczędności między kilka osób i określić udziały tych osób w dziedziczonych środkach. Jeśli wskaże się kilka osób, ale nie określi, w jakich udziałach mają one otrzymać środki z PPK, otrzymają je w równych częściach. Wskazanie, kto otrzyma środki z rachunku PPK, można zmieniać dowolną ilość razy. I najważniejsze: dziedziczy się całe zgromadzone w PPK oszczędności, bez żadnych pomniejszeń!”. Jeśli pracownik nie złoży deklaracji dotyczącej dziedziczenia, to środki podlegają dziedziczeniu za zasadach ogólnych.

PPK – czy warto?

Na to pytanie nie ma i nie może być jednoznacznej odpowiedzi. Indywidualna decyzja pracownika może być uzależniona od wielu zmiennych, m.in. od: wieku, który przekłada się na liczbę lat pozostających do emerytury, wysokości wynagrodzenia, wysokości procentów odprowadzanych z wynagrodzenia zadeklarowanych przez pracodawcę i pracownika, ryzyka finansowego i związanego z działalnością funduszy inwestycyjnych (różne instytucje w zależności od decyzji pracodawcy), innych planów gromadzenia kapitału i możliwości oszczędzania, a także planów związanych z przeznaczeniem i czasem wykorzystania oszczędności zgromadzonych w ramach PPK.

Mając podstawowe informacje i nakładając na nie indywidualną sytuację, każdy może podjąć najbardziej korzystną dla siebie decyzję.