Osoba bliska w myśl ostatnich uregulowań dotyczących zasad sprzedaży ziemi ma szczególne uprawnienia. Ustawa stanowi:

„1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. 2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:

1)        przez:

a)       osobę bliską zbywcy (…)”

Osoba bliska może też wstąpić w prawa dzierżawcy.

Więcej: Konkubent raz jest, a raz nie jest osobą bliską

Stąd wynika potrzeba dokładnego zdefiniowania osoby bliskiej.

Wracamy do tematu, publikując raz jeszcze wyjaśnienia MRiRW na ten temat:

„Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wskazuje, że osobami bliskimi zbywcy są zstępni (tj. dzieci, wnuki itd.) wstępni (rodzice, dziadkowie, itd.), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione.

Nie można zatem uznać za osobę bliską zbywcy jego siostry ciotecznej.

W przyjętej ustawie celowo zdefiniowano pojęcie osoby bliskiej ograniczając krąg do wyżej wymienionych osób.

Definicja przyjęta w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do której odsyłała ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, jest zbyt szeroka, gdyż za osobę bliską zbywcy uznaje również osobę, która pozostaje ze zbywcą  faktycznie we wspólnym pożyciu.

Mając na uwadze, że przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nie przewidują ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi pomiędzy osobami bliskim, uznanie za osobę bliską zbywcy tzw. konkubenta spowodowałoby możliwość obchodzenia wprowadzonych ograniczeń poprzez wskazywanie, że nabywcą nieruchomości rolnej jest właśnie taka osoba.”

Zatem bracia stryjeczni nie są osobami bliskimi, podobnie jak konkubenci.  

Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami konkubenta sytuuje inaczej: jako osobę bliską.