Jakie są terminy wypłaty dopłat bezpośrednich i co zrobić, jeśli nie zostały dotrzymane?

O wyjaśnienie wątpliwości z tym związanych zwrócili się do ministra rolnictwa posłowie Jarosław Sachajko i Paweł Szramka. Posłowie pytali w interpelacji: „Jak faktycznie wygląda sprawa terminowości przekazywania dopłat bezpośrednich rolnikom? Ile przypadków zgłoszeń naruszeń terminu wypłaty dopłat bezpośrednich zostało zgłoszonych przez rolników w poszczególnych latach od 2012 do 2016 r. oraz w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r.? Kto ponosi odpowiedzialność, i w jaki sposób ją ponosi - za nieterminowe odprowadzanie kwot dopłat do rolników? W jaki sposób uchybienia wobec rolników w opisywanym przedmiocie są im rekompensowane?"

Zainteresowanie posłów tym problemem wywołał rolnik, który pomimo pozytywnej decyzji z 30 maja 2017 r. wydanej przez Biuro Powiatowe ARiMR, dopłat do końca lipca 2017 r. nie otrzymał.

Minister Krzysztof Jurgiel nie odniósł się do tego konkretnego przypadku, ale przypomniał w odpowiedzi, że zgodnie z unijnymi przepisami dopłaty powinny być wypłacone do 30 czerwca, a po tym terminie wydatki z tego tytułu nie powinny przekraczać 5% wydatków dokonanych w podstawowym terminie.

Tak też dzieje się w naszym kraju, a „realizacja płatności bezpośrednich za rok 2016 przebiegała znacznie sprawniej niż w latach ubiegłych”.

Dłużej na dopłaty czekają tylko rolnicy w wyjątkowych sytuacjach:

„Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR, według stanu na dzień 29 sierpnia 2017 r. w ramach płatności bezpośrednich za 2016 r. wypłacono 14,688 mld zł, a Kierownicy Biur Powiatowych wydali decyzje w sprawie przyznania tego wsparcia dla 1,350 mln rolników, co stanowi 99,93% składających wnioski o przyznanie płatności. Do obsługi pozostaje zatem ok. 1 tys. spraw, w tym dla ponad 500 spraw postępowanie administracyjne nie może być zakończone ze względu na trwające postępowania spadkowe w wyniku śmierci rolnika przed wydaniem decyzji” – podał minister.

ARiMR nie ma informacji o skargach rolników na ewentualne naruszenia terminu wypłaty dopłat.

Można ustalić jednak liczbę skarg na nierozpatrzenie sprawy w terminie – są to nieliczne przypadki:

„Rolnikom, którzy zgłaszają zażalenia na niezałatwienie przez organ sprawy w terminie, na podstawie art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego, jest wydawane postanowienie o uznaniu bądź nieuznaniu zażalenia za uzasadnione. Z dostępnych w ARiMR rejestrów wynika, iż w latach 2011-2016 do ARiMR wpłynęło w sumie ok. 350 zażaleń dotyczących bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania (wszystkie zażalenia złożone w trybie art. 37 kpa, w tym także te, które dotyczą nie tylko nieterminowej wypłaty płatności bezpośrednich). Dla większości tych zażaleń zostało wydane postanowienie o uznaniu zażalenia za nieuzasadnione” – podał minister.

Odnosząc się do kwestii rekompensowania rolnikom opóźnień w wypłacie należności, minister wskazał, że wypłata należności wymaga weryfikacji warunków kwalifikowalności.

„Stosownie natomiast do art. 75 ust 2 rozporządzenia nr 1306/2013, płatności nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji warunków kwalifikowalności. Wypłata środków możliwa jest zatem dopiero po ostatecznym zakończeniu wszystkich czynności związanych z ustaleniem wszelkich warunków niezbędnych do uzyskania przez rolnika płatności” – poinformował minister.

Dodajmy, że zasada ta dotyczy też wypłaty zaliczek dopłat w tym roku – inaczej niż było to w roku ubiegłym.

Więcej:

Kto nie dostanie zaliczek dopłat bezpośrednich? 

Zaliczki wielką niewiadomą

„Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości przyznania rolnikowi rekompensaty w związku z wypłatą płatności po 30 czerwca. Jednakże w przypadku powstania po stronie rolników ewentualnych roszczeń o zapłatę odsetek z tytułu nieterminowego przekazania płatności, należności dochodzone są w trybie cywilnym w szczególności na drodze postępowania sądowego, w sytuacji sporu pomiędzy Agencją a beneficjentem co do zasadności i wysokości zgłoszonego żądania” – wyjaśnił minister Krzysztof Jurgiel.

Całość odpowiedzi na interpelację w załączniku.