W tym roku w raporcie „Polska wieś i rolnictwo 2016”, zleconym we wspólnym zamówieniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR, KRUS, ARR, ANR nie powtórzono wszystkich ubiegłorocznych pytań. Nie dowiedzieliśmy się więc, czy rolnicy głosowaliby obecnie za przystąpieniem do UE. Przypomnijmy – po ostatnim badaniu w 2015 r. okazało się, że „za przystąpieniem” byłoby 38 proc. badanych rolników.

Więcej: Rolnicy nie chcą być w Unii Europejskiej 

Zamiast sprawdzać aktualność tej oceny i zadawać wprost pytanie „Gdyby dziś miał(a) Pan(i) decydować w referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, to jak by Pan(i) głosował(a)?”, w tym samym badaniu powtórzonym w 2016 roku pytano już tylko o ocenę UE.

Ale i tu odpowiedzi nie są entuzjastyczne.

W 2015 r. na pytanie „Czy Pana(i) zdaniem Unia Europejska (jej instytucje) wystarczająco dbają o przyszłość rolnictwa  i obszarów wiejskich?” 5 proc. rolników i 7 proc. beneficjentów PROW odpowiedziało „zdecydowanie tak”, „raczej tak” – 36 proc. rolników i 42 proc. beneficjentów PROW. Natomiast 47 proc. rolników i 46 proc. beneficjentów PROW odpowiedziało na to pytanie przecząco i zdecydowanie przecząco,  nie miało zdania 12 proc. rolników i 5 proc. beneficjentów PROW.

Jak było w 2016 r.?  

„Zdecydowanie tak” uważa 6 proc. rolników i 7 proc. beneficjentów PROW , a 45 proc. rolników i 41 proc. beneficjentów PROW  jest zdania, że „raczej tak”. „Raczej nie” odpowiedziało tym razem na to pytanie 27 proc. beneficjentów PROW i tyle samo rolników, a „zdecydowanie nie” – 17 proc. beneficjentów PROW i 13 proc. rolników. Nie miało zdania 8 proc. beneficjentów i 9 proc. rolników.

Oceny unijnych instytucji i ich dbałości o wieś i rolnictwo są więc zbliżone po upływie roku, nieco poprawiły się tylko u rolników, u beneficjentów PROW niewiele spadły. Nieco spadł też odsetek niezadowolonych w obu grupach respondentów.

Pytani o wpływ WPR na własne gospodarstwo rolnicy wyżej ocenili II filar: PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020, choć i tak bez entuzjazmu: „zdecydowanie pozytywny” wpływ dostrzegło 17 proc., a „raczej pozytywny” - 48 proc.

Płatności bezpośrednie „zdecydowanie pozytywny” wpływ miały natomiast dla gospodarstw 14 proc. badanych, a „raczej pozytywny” dla 47 proc.

Blisko jedna czwarta (23 proc.)  badanych rolników nie widzi żadnego wpływu PROW na własne gospodarstwo, a 28 proc. nie dostrzega takiego wpływu dopłat bezpośrednich.

Po 4 proc. rolników oceniło wpływ obu filarów WPR nawet jako „zdecydowanie negatywny”. 8 proc. nie miało zdania na temat wpływu PROW, a 7 proc. – płatności bezpośrednich.