Jak podaje „Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”, którym ma się zająć na najbliższym posiedzeniu Sejm, uzyskano dochód w kwocie 5.800 tys. zł (wyższej od prognozowanych o 62,7%).

"Źródłem dochodów były opłaty melioracyjne, pobierane od właścicieli gruntów na podstawie ustawy – Prawo wodne, proporcjonalnie do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają urządzenia melioracji wodnych szczegółowych; wyższe w stosunku do planu wykonanie dochodów związane było z uzyskaniem wyższych wpływów dotyczących należności z lat ubiegłych z tytułu opłat melioracyjnych oraz z uzyskaniem nieplanowanych dochodów od przedsiębiorców z tytułu opłat legalizacyjnych za urządzenia melioracyjne" – podano w omówieniu sprawozdania.