Z petycją do wicepremiera Henryka Kowalczyka zwróciło się Podlaskie Porozumienie Rolnicze. Pod żądaniem spełnienia 10 postulatów podpisało się 11 związków, organizacji i stowarzyszeń branżowych, działających w regionie.  Postulaty wskazują na najważniejsze i najpilniejsze obecnie - w opinii rolników - problemy do rozwiązania w rolnictwie.

Panie Premierze, większość poruszanych w tej petycji tematów była już wielokrotnie zgłaszana przez środowiska rolnicze. Dlatego też liczymy, że zostaną one potraktowane jako pilne. Rolnicy oczekują działań i konkretnych rozwiązań, a nie obietnic! - zastrzegają sygnatariusze petycji do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaległe odszkodowania i produkcja zwierzęca

W pierwszym postulacie Podlaskie Porozumienie przypomina rządowi o niewypłaconych wciąż wielu rolnikom odszkodowaniach za straty spowodowane ASF i ptasią grypą. Jak zaznaczają, "należności nie powinny być powiązane z pomocą de minimis".

Produkcji zwierzęcej dotyczą jeszcze inne zgłoszone w petycji żądania. To zwiększenie wsparcia dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą w nowo tworzonych rozwiązaniach prawnych, naprawa aplikacji IRZ i nieobciążanie rolników odpowiedzialnością za jej złe działanie, a także objęcie koni systemem dopłat bezpośrednich.

Import z Ukrainy i kontrola żywności

Podlascy rolnicy domagają się także wprowadzenia zakazu importu z Ukrainy po cenach dumpingowych drobiu, zboża i kukurydzy. Żądają także rzetelnej kontroli i monitoringu wwożonych z Ukrainy płodów i artykułów rolnych i spożywczych, dla których Polska miała być krajem tranzytowym, a stała się miejscem docelowym. W związku z wynikłą sytuacją na rynkach rolnych, rolnicy postulują również podniesienie unijnych cen interwencyjnych na mleko w proszku, mięso i zboże, itp.

Kolejny postulat to wzmożona kontrola - m.in. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta - "nadmiernych zysków uzyskiwanych przez firmy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, m.in. firmy nawozowe i zakłady mięsne". Kontroli, jak wnioskuje Podlaskie Porozumienie Rolnicze, wymaga również proces etykietowania żywności, szczególnie pod kątem kraju i miejsca pochodzenia produktów.

Kredyty i "rolnik aktywny"

W piśmie do wicepremiera podlaskie organizacje branżowe wnioskują również o uruchomienie faktycznie, a nie pozornie, preferencyjnych kredytów dla rolnictwa.

Wnioskujemy o niskooprocentowane pożyczki, które będą pozwalały zarówno na stabilizację ekonomiczną, jak i inwestycje w gospodarstwach - czytamy w petycji.

Autorzy wskazują przy tym na uszczuplone w KPS środki na modernizację i inwestycje w rolnictwie.

Wreszcie sygnatariusze petycji do szefa resortu domagają się "finalizacji rozwiązań prawnych, które uregulują definicję rolnika aktywnego".