Na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej KRIR wystąpił 29 lipca 2020 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego o regulacje, które wprowadzą jednoznaczną definicję gospodarstwa rolnego w kontekście działalności gospodarczej. Izby zwracają uwagę, że obecnie obowiązujące przepisy są źródłem paradoksów.

„Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców (Dz.U z 2019 r. poz. 1292, 1495 z 2020 r. poz. 424) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną posiadająca zdolność do prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej. Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, że dla rolników istotny jest art. 6 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że jej. przepisów nie stosuje się m.in. do: „działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego” – zauważają samorządowcy.

Działalność prowadzona przez rolnika we wskazanym powyżej zakresie nie podlega więc wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), a rolnik ją wykonujący nie jest w rozumieniu ustawy przedsiębiorcą.

„Niemniej jednak w sytuacji kiedy rolnik składa wniosek na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, musi wypełnić załącznik H4, w którym stwierdza się, że prowadzi działalność gospodarczą i podaje kod PKD. Rolnicy, którzy nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej nie chcą podpisywać się pod taką klauzulą, i niestety wniosek taki uznawany jest za niekompletny i nie może być rozpatrzony” – wskazuje niekonsekwencje w prawie KRIR.

W opinii izb rolniczych należałoby wreszcie wprowadzić jednoznaczną definicję gospodarstwa rolnego w kontekście działalności gospodarczej, gdyż ułatwi to producentom rolnym uzyskanie pomocy finansowej w przypadku wielu istniejących programów pomocowych.