Czy rolnik występując o zasiłek opiekuńczy musi oświadczyć, że zaprzestaje działalności rolniczej?

Więcej: Zasiłek opiekuńczy także dla ubezpieczonych w KRUS

Czy takie oświadczenie przestało być problemem, bo właśnie ono stanowiło "wąskie gardło" dla możliwości ubiegania się przez rolników o zasiłek i świadczenie opiekuńcze? Zapytaliśmy o to w KRUS.

„Wyjaśnienie zawiera art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r., poz. 567)” – wyjaśnia KRUS i przytacza ów Art. 3. 1:

<W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1)            rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2)            małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

2. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>

Jak z tego wynika – problem pozostał. Czy rolnik może złożyć takie oświadczenie o zaprzestaniu pracy, będąc jednocześnie posiadaczem gospodarstwa rolnego?

Ale KRUS nie chce o tym mówić.

„W ww. sprawach właściwym organem, do którego należy zwracać się z w. pytaniami o interpretację przepisów, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta” - odpowiedziano.