Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania zawiera  określenie maksymalnych ilości żywności, którą rocznie będzie mógł zbywać rolnik, a dokładniej „podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny”.

Maksymalne zbywane ilości określono osobno dla:

  • surowców pochodzenia niezwierzęcego (jest ich 130 rodzajów, np. żurawina – 600 dt)
  • żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz zawierającej jednocześnie środki pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (16 rodzajów, np. 3333 kg dżemów)
  • surowców pochodzenia zwierzęcego (7 rodzajów, np. 148 148 sztuk jaj od drobiu)
  • produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce (9 rodzajów, np. produkty mięsne 888 kg).

Jak podano w uzasadnieniu, ilości żywności określono z uwzględnieniem potrzeb konsumentów, rodzaju żywności i mając na względzie ochronę zdrowia publicznego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa tej żywności.

Przy wyliczeniach przyjęto przeliczenie na 10 ha gospodarstwa, gdyż „rolniczy handel detaliczny ma objąć przede wszystkim mniejszych producentów rolnych i umożliwić im zbyt wytworzonych produktów bez jednoczesnego obciążania ich podatkiem dochodowym”. Górną granicą wartości produkcji jest natomiast 40 tys. zł.

Wszystkie planowane maksymalne zbywane ilości w załączniku.

W celu udokumentowania ilości sprzedanej żywności „podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny”  umieści w dokumentacji „niezwłocznie po każdorazowym zbyciu żywności konsumentowi finalnemu” informacje o numerze kolejnego wpisu, dacie zbycia oraz ilości i rodzaju zbytej żywności. Dokumentację tę trzeba będzie przechować rok od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona.

Wszystko to ma na celu umożliwienie weryfikacji prawa do zwolnienia z podatku dochodowego.

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na  1 stycznia 2017 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników wpłynął do Sejmu 6 października, 19 października skierowano go do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Odwołuje się on do definicji handlu detalicznego, określonej w art. 3 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. Pod pojęciem ,,handel detaliczny” należy rozumieć: „obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; określenie to obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hurtownie”. W ramach handlu detalicznego możliwa jest zatem, oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja i przetwarzanie żywności, a więc, np. rozbiór, krojenie i mielenie mięsa, a także produkcja produktów mięsnych, mlecznych, rybnych, czy też produktów pochodzenia niezwierzęcego, takich jak np. dżemy, soki czy chleby.

Projekt ustawy zakłada, że ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu użytych do produkcji danego produktu musi stanowić co najmniej 50% produktu finalnego, z wyłączeniem wody.

W projekcie przyjęto zwolnienie z podatku dochodowego przychodów do wysokości 20 000 zł rocznie. Po uzyskaniu tego przychodu (lub przekroczeniu limitów ilości) producent może opodatkować się ryczałtowo na podstawie 2 proc. stawki.

„Szacuje się, że zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży przerobionych przez rolnika produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu zmniejszy wpływy do budżetu państwa w kwocie 4 mln zł rocznie, przy założeniu, że 10 tys. gospodarstw rolnych będzie przerabiało produkty rolne i każde gospodarstwo rolne dokona sprzedaży tych produktów w kwocie 20 000 zł” – podano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy.

Więcej: Rząd za ułatwieniem sprzedaży żywności przez rolników