PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Rolnik zapłaci za wodę?

Rolnik zapłaci za wodę?
Rolnicy zapłacą za wodę; Fot. pixabay

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy Prawo wodne. Dziś ma go przyjąć Komitet Stały Rady Ministrów.Niektóre zapisy projektu dotyczą rolników.

I tak projekt stanowi, że właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie.

Prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia jednak do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej.

Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego.

Zwykłym korzystaniem z wód nie jest jednak:

1) nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną;

2) pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę;

3) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;

4) rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.

Szczególnym korzystaniem z wód jest m.in.:

1) nawadnianie lub odwadnianie gruntów;

2) użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach;

4) wykonywanie robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

5) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

6) rolnicze wykorzystanie ścieków;

7) wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu;

8) wycinanie roślin z wód lub brzegu;

9) chów ryb w sadzach;

10) zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb.

Dodajmy jeszcze, że pobór wód powierzchniowych lub podziemnych (a i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi też) wymaga stosowania urządzeń umożliwiających pomiar ilości pobranej wody.

Darujmy sobie azotany i kwestie ścieków i ich rolniczego wykorzystania – to osobny i nieźle znany rolnikom temat (powiedzmy tylko, że górną granicę opłat za jego nieznajomość ustalono na 5 tys. zł).

Skupmy się na tym, co bulwersuje wiele rolniczych środowisk: na opłatach. Bo pomiar pobranej wody jest po coś – m.in. właśnie po to.

Opłaty za usługi wodne uiszcza się za pobór wód m.in. do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód; do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw; na potrzeby chowu i hodowli ryb i innych organizmów wodnych - podano w projekcie.

Opłacie podlega też wprowadzanie do wód lub do ziemi m.in. ścieków z rolnictwa oraz obiektów chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

Opłata za usługi wodne za pobór wód składa się z opłaty stałej oraz opłaty uzależnionej od ilości wody pobranej zgodnie z warunkami określonymi w zgodzie wodnoprawnej i z przekroczeniem tych warunków.

Wysokość opłaty za usługi wodne zależy odpowiednio od ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, od przeznaczenia wody, jej średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) oraz udokumentowanych zasobów wód podziemnych.

Podobnie opłata za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej zależnej od ilości i jakości ścieków wprowadzanych w ramach zgody wodnoprawnej.

Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zależy od rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości, rodzaju ścieków, różnicy między ilością pobranej wody a ilością odprowadzanych ścieków.

Wysokość opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi zależy od rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

Wysokość opłaty za usługi wodne określają, w drodze decyzji, Wody Polskie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to nowy urząd, który zajmie się gospodarką wodną).

Opłata będzie wnoszona kwartalnie, do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, w którym korzystanie z wód miało miejsce, ale opłatę za pobór wody na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate oraz innych organizmów wodnych, ponosi się w formie zryczałtowanej opłaty rocznej.

Górne jednostkowe stawki opłat wynoszą:

1)      za pobór wód w formie opłaty stałej za pobór wód podziemnych od 500 zł na dobę do 5000 zł za dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody (zależne od wielkości poboru od zasobów wód podziemnych)

2)      za pobór wód powierzchniowych od 250 zł do 2500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody (zależne od SNQ)

Górne jednostkowe stawki opłaty za pobór wód do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód, pobieranej za pomocą urządzeń technicznych to według projektu:

- 1,64 zł 1 m3 pobranej wody podziemnej,

- 0,82 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej.

Opłaty za wodę pobraną do celów chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pobieraną za pomocą urządzeń technicznych to również:

- 1,64 zł 1 m3 pobranej wody podziemnej,

- 0,82 zł za 1 m3 pobranej bezzwrotnie wody powierzchniowej.

Projekt przewiduje też opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi:

1. w formie opłaty stałej:

- za wprowadzenie do ziemi - 1000 zł na dobę za 1 m3/s za udzielony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny zrzut ścieków,

- za wprowadzenie do wód - 500 zł na dobę za 1 m3/s za udzielony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny zrzut ścieków;

2. w formie opłaty zmiennej:

 - za wprowadzanie ścieków z rolnictwa - 250 zł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami oraz 150 % opłaty za pobór wody za 1 m3 bezwzględnej wartości różnicy pomiędzy ilością pobranej wody, a ilością odprowadzanych ścieków,

- za ścieki pochodzące z obiektów chowu i hodowli ryb łososiowatych - 150 zł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami oraz 150 % opłaty za pobór wody za 1 m3 bezwzględnej wartości różnicy pomiędzy ilością pobranej wody, a ilością odprowadzanych ścieków,

- od ścieków pochodzących z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate oraz innych organizmów wodnych 100 % opłaty za pobór wody za 1 m3 wartości różnicy pomiędzy ilością pobranej wody, a ilością odprowadzanych ścieków.

Przewidziano też opłaty za odprowadzanie wód do wód lub do ziemi.

Podano stawki opłaty za pobór wody na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych.

Przewidziano, że Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń, określi jednostkowe stawki opłat, może również różnicować wysokość stawek opłat w zależności od (punktu „a” w projekcie nie ma):

b) rodzaju ścieków,

c) jakości i rodzaju pobranej wody oraz jej przeznaczenia,

d) części obszaru kraju,

e) sposobu zagospodarowania terenu w przypadku stawek opłat za ścieki

f) rodzaju opłaty,

g) roku obowiązywania stawki opłat,

h) stosowania technik oszczędzających wodę.

Stawki opłat, ustalone tak za rok poprzedni, mają 1 stycznia podlegać zmianie „w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość stawek opłat na rok następny, uwzględniając dotychczasowe zmiany wysokości stawek oraz podaną wyżej zasadę waloryzacji.

Opłaty karne za pobór wód i brak wymaganej zgody wodnoprawnej albo pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi  ustalono na 500 proc. należności.

Zwolnione z opłat jest wprowadzanie m.in. do ziemi - ścieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania zgody wodnoprawnej albo pozwolenia zintegrowanego na takie ich wykorzystanie.

W uzasadnieniu projektu podano, że na konieczność zniesienia zwolnień z opłat za pobór wody stosowanych na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych zwracała uwagę Komisja Europejska.

Więcej: Nawadnianie bez opłat za wodę?

Dzisiaj projekt nowego Prawa wodnego ma zostać przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (52)

 • gość 2016-06-24 19:07:15
  Jakie zużycie wody?

  Jak pobiorę wodę z jeziora, żeby podlać pomidory to ta woda dalej istnieje.
  Ja jej nie wysyłam w kosmos.

  Ta woda trafia do gleby,
  część dostaje się ponownie do jeziora
  część odparowuje (podobnie jak z jeziora)
  część pobiorą rośliny i odparuje przez liście (a następnie spadnie jako deszcz)
  część zostanie spożyta przez ludzi razem z pomidorami i wróci do środowiska po strawieniu.

  Ta woda nie znika!!! Ona cały czas krąży.
  Tylko chore PIS-owskie umysły mogły sobie uroić wprowadzenie opłat za korzystanie z wody!!!!

  Rozumiem opłaty za wodę dostarczoną wodociągiem do domu, ale nie pobór wody ze swojej sadzawki za stodołą do podlewania pomidorów.

  PIS-owskie ścierwa.

 • Ted 2016-06-21 21:33:10
  Zapomnieli opodatkować opady pier..... narodowi socjaliści.
 • mg 2016-06-20 15:48:04
  A jak nasikam do WC to będzie liczone jako różnica między wejściem licznika a wyjściem?
 • Rolnik już nie brzmi dumnie 2016-06-20 11:01:57
  Głosujcie dalej na pis a za moment zapłacicie za zanieczyszczanie powietrza odchodami zwierząt hodowlanych.. W końcu na 500+ trzeba skądś kasę wziąć... To płaćcie matoły i cieszcie się dobrą zmianą..
 • rolnik 2016-06-20 09:17:54
  Proszę również o podanie podstawy prawnej, Nr Aktów , Dyrektywy, Unii Europejskiej, że w Polsce mają być zastosowane opłaty za wodę.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.51.151
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.