W praktyce realia prowadzenia gospodarstwa są znacznie bardziej skomplikowane. Uzyskanie środków unijnych wiąże się z szeregiem formalności, "suszowe" nigdy w pełni nie pokrywa strat, ceny produktów rolnych dyktują firmy zajmujące się ich skupem, a dopłaty następują tylko kilka razy w roku i dalekie są od systematyczności. Z powyższych względów nietrudno o znalezienie się na progu niewypłacalności niezależnie od poziomu zaangażowania w działalność rolniczą czy umiejętności przewidywania zagrożeń.

Co zrobić, gdy rzeczywistość jednak nie okazała się sielanką? Nasz odbiorca nie wywiązuje się z umowy kontraktowej i nie wiadomo kiedy wpłyną środki, zaś bezwzględni wierzyciele pukają do drzwi, a banki straszą rozwiązaniem umowy kredytowej. Wiemy, że za cztery-sześć miesięcy wszystko wróci do normy, ale nie widzimy możliwości powstrzymania działań wierzycieli przez ten czas. Jak uchronić się przed egzekucjami komorniczymi?

Tu z pomocą przychodzi nowe rozwiązanie restrukturyzacyjne – wprowadzone na mocy Tarczy 4.0. – UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU, które gwarantuje nam cztery miesiące na rozwiązanie naszych problemów spokoju od działań wierzycieli i w efekcie plan spłaty naszego zadłużenia zbieżny z możliwościami finansowymi Gospodarstwa.

Co wyróżnia to postępowanie spośród innych narzędzi restrukturyzacyjnych?

Maksymalne odformalizowanie: Podpisujemy umowę z Doradcą Restrukturyzacyjnym, a lepiej nawet z większym podmiotem zatrudniającym kilku takich doradców; przygotowujemy spis wierzytelności oraz wstępne propozycje układowe (w razie potrzeby przy wsparciu w/w Doradcy); publikujemy obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i….. przez cztery miesiące zdajemy się na profesjonalizm naszego Doradcy i prowadzimy dialog z wierzycielami.

Wybierz profesjonalny podmiot, posiadający uprawnienia licencjonowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego, który zna zagadnienia gospodarstwa rolnego.

O czym warto wiedzieć? W trakcie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu obowiązują następujące zasady:

Zakaz spełniania świadczeń z wierzytelności objętej układem

Spełnianie przez Rolnika lub Nadzorcę układu świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem jest niedopuszczalne, czyli do dnia zawarcia układu nie spłacamy wierzytelności ujętych na spisie.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności wszczęte przed dniem otwarcia postępowania ulega zawieszeniu z mocy prawa.

Niedopuszczalność wszczęcia postępowań egzekucyjnych

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenie zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo jest niedopuszczalne.

Ochrona przed wypowiedzeniem umów

Wypowiedzenie niektórych umów, w szczególności:

1) umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone Gospodarstwo Rolne;

2) umowy kredytu w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania;

3) umowy leasingu;

4) umowy ubezpieczeń majątkowych;

5) umowy rachunku bankowego;

6) umowy poręczenia;

wymaga zgody Nadzorcy układu. (art. 256 PrRest w zw. z art. 16 ust. 3 pkt 3 PoZU)

Rolnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Etapy postępowania

Zawarcie umowy z Doradcą Restrukturyzacyjnym;
Przygotowanie dokumentów: wstępne propozycje układowe, spis wierzytelności;
Ustalenie dnia układowego;
Obwieszczenie o otwarciu postępowania;
Poinformowanie Sądu o obwieszczeniu i objęciu funkcji Nadzorcy układu przez Doradcę Restrukturyzacyjnego, z którym podpisaliśmy umowę;
Przekazanie Doradcy wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów;
Wysyłka informacji do wierzycieli.
Rozpoczęcie prac nad planem restrukturyzacyjnym, propozycjami układowymi i spisem wierzytelności;
Negocjacje z wierzycielami
Rozesłanie do wierzycieli ostatecznych propozycji układowych oraz kart do głosowania
Głosowanie nad układem;
Przygotowanie Sprawozdania Nadzorcy układu oraz wniosku do Sądu o zatwierdzenie układu;
Zatwierdzenie układu przez Sąd;
Spłata rat układowych ustalonych w propozycjach układowych, tj. dogodnych zarówno dla wierzycieli jak i Rolnika.

Kroków jest dużo, lecz to nie jest trudne!

Koszt postępowania

Koszt postępowania został ustalony na mocy ustawy co jest dodatkową ochroną dla finansów Rolnika.

W przypadku zawarcia układu – w zależności od wysokości kwoty przeznaczonej do spłaty wierzycielom – należy liczyć się z kosztami przeciętnie w granicach 20 – 30 tys. zł

W przypadku nie zawarcia układu koszt będzie oscylował w granicach 10 tys. zł

Zatem warto rozważyć oddłużenie gospodarstwa rolnego, złapanie oddechu i… nowy start.

Ustawa obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.