I jedna z trzech operacji, na które można będzie od 19 października składać wnioski w ramach pierwszego zapowiedzianego dziś naboru z PROW 2014-2020.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (par.7), pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz kosztów ogólnych.

Wszystkie zasady przysługiwania pomocy i płatności są takie, jak przy innych operacjach.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze rozwój produkcji prosiąt decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Głosi on, że o kolejności przysługiwania pomocy w tej operacji decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby loch w stadzie:

a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,

b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,

c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,

d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,

e) powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;

2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba loch w stadzie będzie większa niż:

a) 100 sztuk i nie większa niż 200 sztuk, przyznaje się 1 punkt,

b) 200 sztuk i nie większa niż 300 sztuk, przyznaje się 2 punkty,

c) 300 sztuk, przyznaje się 3 punkty;

3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem – przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty;

4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;

5) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, przyznaje się maksymalnie 5 punktów.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt wynosi do 900 tys. zł.