To jeden z warunków otrzymania pomocy, podany w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Potwierdzeniem jego spełnienia jest faktura VAT lub wydruk z kasy fiskalnej, potwierdzający wykonanie usług na kwotę co najmniej 20 tys. zł brutto, nie mniej jednak niż 10 tys. zł brutto w każdym roku obrotowym.

Wśród innych wymogów wymieniono m.in. nie uzyskanie w poprzednim PROW pomocy w ramach „Modernizacji”.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się:

1.       Zakup lub leasing z przeniesieniem własności

- nowych maszyn, narzędzi i urządzeń do produkcji rolnej

- aparatury pomiarowej i kontrolnej

- oprogramowania do zarządzania lub wspomagającego świadczenie usług

2. wdrożenia systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem

3. rat zapłaconych z tytułu leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy

4. opłat za patenty i licencje

5. ogólne (do 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych).

Pomoc nie obejmuje innych kosztów, m.in. nabycia nieruchomości i rzeczy używanych, VAT, leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu (marża i ubezpieczenie).

Limit w okresie realizacji programu wynosi do 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Uwzględnia pomoc na operacje „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego przedsiębiorcy.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje liczba punktów:

- przyczynienie się do realizacji priorytetów UE:

nowe technologie i usługi – 2 pkt

ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko – 2 pkt

- operacja realizowana jest na terenach o dużym rozdrobnieniu agrarnym – od 1 do 3 pkt

- podmiot nie otrzymał wsparcia z PROW 2007-2013 na „Różnicowanie”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub „Wdrażanie LSR” – 2 pkt.

Agencja nie przyzna pomocy, jeśli wnioskodawca uzyskał mniej niż 3 pkt.

Podstawą do przyznania pomocy jest umowa, a nie decyzja administracyjna.

Na realizację poddziałania  „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”  jest  64 999 372 euro – z tego 41 358 000 euro to środki EFRROW i  23 641372 euro środki krajowe.