Rzecznik Praw Obywatelskich 12 sierpnia złożył do Trybunału Konstytucyjnego kolejne pismo procesowe, w którym przedstawił zastrzeżenia dotyczące przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, znowelizowanej od 30 kwietnia tego roku.

Ze względu na domniemaną i podnoszoną "wielość i złożoność stwierdzonych naruszeń konstytucyjnych wolności i praw", Rzecznik zdecydował się rozdzielić zarzuty i skierować je pod ocenę Trybunału Konstytucyjnego w odrębnych pismach. Pierwszy wniosek, złożony przed miesiącem, dotyczył wyłącznie „problemu zachowania przez ustawodawcę wynikających z art. 2 Konstytucji RP standardów tworzenia prawa w demokratycznym państwie prawnym, tj. zasad przyzwoitej legislacji obejmujących: zasadę określoności prawa, jego pewności (bezpieczeństwa prawnego) oraz zasadę lojalności państwa wobec swoich obywateli (zasadę zaufania obywatela do państwa i tworzonego przez nie prawa)”.

Więcej: RPO skarży do TK przepisy o obrocie ziemią rolną

Drugie pismo RPO do TK dotyczy zbadania zgodności zaskarżonych przepisów ustawy z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony własności, ochrony dziedziczenia oraz wolności wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Jak wskazuje RPO, „choć cele przyjęcia ustawy rolnej (w tym m.in. zapobieganie spekulacjom nieruchomościami rolnymi) są uzasadnione, to jednak przyjęte w ustawie rozwiązania są zbyt daleko idące”.

Rzecznik zwraca przede wszystkim uwagę na „niekonstytucyjność przepisów wprowadzających:

- ograniczenia podmiotowe w nabywaniu nieruchomości rolnych,

- obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,

- konieczność osiedlenia się jako warunku pozwalającego na uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnej,

- a także nieokreślenie przesłanek pierwokupu i wykupu nieruchomości przez państwo w niektórych przypadkach związanych ze zmianą właściciela”.

Te regulacje stanowią nieproporcjonalne ograniczenie prawa własności, wolności majątkowej i gospodarczej, zagwarantowanych w Konstytucji – twierdzi RPO.

Ministerstwo Rolnictwa odrzuca te zarzuty.

Więcej: MRiRW: Ustawa o ziemi zgodna z konstytucją, przepisy mają zapobiec spekulacjom

Dotąd ANR nie złożyła żadnego oświadczenia woli o wykonaniu prawa pierwokupu czy wykupu na podstawie zmienionej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.