Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu <Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej> w ramach poddziałania <Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich> objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Pomoc w wysokości 100 tys. zł (podzielone na dwie raty: 80 i 20 tys.) przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, a zarazem: obywatelowi państwa członkowskiego UE, który ukończył 18 lat w dniu składania wniosku, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie od co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku i nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Ten ostatni warunek musi też spełnić beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, który również może otrzymać tę pomoc.

Beneficjent musi przedłożyć biznesplan dotyczący podjęcia działalności pozarolniczej.

Pomoc otrzyma właściciel gospodarstwa o wielkości ekonomicznej nie większej niż 15 tys. euro (ustalana na podstawie współczynników standardowej produkcji obliczonych zgodnie z metodologią UE), położonego w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej czy miejskiej - w tych dwóch ostatnich z wyłączeniem miast i miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. W roku złożenia wniosku lub co najmniej poprzedzającym musiał mieć przyznaną JPO do tego gospodarstwa.

Rozporządzenie precyzuje wymogi, jakie musi spełnić biznesplan. M.in. jest to wskazanie celów końcowych realizacji operacji i wskazanie planowanej do utworzenia liczby miejsc pracy (wymagane co najmniej jedno). Środki trwałe muszą mieć wartość szacunkową równą co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.  Zakup dotyczy tylko nieużywanych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia.

Pomocy nie mogą otrzymać beneficjenci „Młodego rolnika”, „Restrukturyzacji małych gospodarstw”, „Różnicowania w kierunku działalności pozarolniczej”.

Dzień rozpoczęcia naboru wniosków o pomoc musi przypadać w pierwszym lub drugim kwartale roku.

Pomoc będzie przysługiwać w kolejności ustalanej dla województw. Dodatkowe punkty otrzymają: osoby mające w dniu składania wniosku mniej niż 40 lat, operacje innowacyjne, beneficjenci działania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw”, mający stosowne kwalifikacje z zakresu podejmowanej działalności, wnioski z gmin o dużym bezrobociu, zawierające plan utworzenia dużej liczby miejsc pracy.

Pomoc jest przyznawana, jeśli wniosek uzyskał co najmniej 4 punkty, w kolejności od największej liczby punktów.

Pierwszą ratę wypłaca się na wniosek złożony w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy – w terminie 90 dni od złożenia wniosku. Druga rata jest wypłacana po realizacji biznesplanu, na wniosek złożony nie później niż 3 lata od wypłaty 1. raty.

Beneficjent powinien m.in. podlegać ubezpieczeniom społecznym co najmniej 3 lata od dnia wypłaty drugiej raty pomocy i tak długo posiadać środki trwałe nabyte w związku z realizacją operacji.

Rozporządzenie określa też warunki zwrotu pomocy i postępowanie w przypadku śmierci beneficjenta.

Do rozporządzenia dołączono załącznik zawierający wykaz działalności pozarolniczych, do których może być przyznana pomoc. Obejmuje różne działalności: od łowiectwa, pozyskiwania drewna, po produkcję lodów, makaronów, czekolady, a także dywanów, wyrobów tekstylnych, wyrobów budowlanych, łodzi, zegarów.

Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji, mają one potrwać do 25 maja.

Na wsparcie tego typu działań jest w PROW blisko 65 mln euro.

Więcej: „Ile z PROW 2014-2020 dla poszczególnych województw w kolejnych latach”