• Beneficjentami programu Moja Woda 2023 są wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego Moja Woda z poprzednich edycji.
 • Właściciele gospodarstw domowych będą mogli uzyskać dotację w wysokości do 6 tys. zł, która obejmuje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji.
 •  Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji służącej do przydomowej retencji wody nie może być mniejsza 2 tys. zł, a zatem minimalna kwota dotacji wyniesie 1600 zł.
 • Dotacje z programu Moja Woda 2023 będą udzielane na inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r. Ponadto koszty poniesione przed 01.01.2023 r. nie będą kwalifikowane w 3 naborze do programu Moja Woda 2023.
 • Z Programu Moja Woda 2023 nie mogą być dofinansowane inwestycje, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Ogłoszona w 2020 r. pierwsza edycja programu „Moja Woda” cieszyła się ogromną popularnością wśród Polaków. Podobnie było w 2021 r. Pierwszy budżet programu opiewał na 100 mln zł, a na drugą edycję programu MKiŚ skierowało już ponad 136 mln zł.

Ogromne zainteresowanie, z którym spotkały się dwa poprzednie nabory w programie „Moja Woda” było dla nas jednoznacznym sygnałem, że ten projekt należy kontynuować – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek. – Uruchamiając trzecią edycję „Mojej Wody”, reagujemy na społeczne zapotrzebowanie, a zarazem konsekwentnie realizujemy strategiczny cel, jakim jest minimalizowanie skutków suszy w Polsce i racjonalne wykorzystywanie skarbu natury, za który śmiało możemy uważać wodę – dodaje wiceprezes NFOŚiGW.

Rząd przeznaczył ze środków krajowych na dwie dotychczasowe edycje programu 236 mln zł. Zrealizowane już inwestycje pozwalają na zgromadzenie i zagospodarowanie na terenie prywatnych nieruchomości około 2,5 mln m3 wód opadowych (i roztopowych) rocznie.

Trzeci nabór do programu Moja Woda sprawi, że wartość ta orientacyjnie może wzrosnąć o kolejne 1,2 mln m3 deszczówki, która zostanie wykorzystana przez właścicieli domów jednorodzinnych do wspomagania walki z suszą i lokalnymi podtopieniami.

Celem rządowego programu Moja Woda jest zbudowanie 67,6 tys. przydomowych instalacji retencyjnych i zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej w ilości 3,38 mln m3 rocznie.

Jaka  kwota dotacji w ramach programu Moja Woda 2023?

W ramach programu Moja Woda 2023, do którego 3 sierpnia br. ruszył nabór i potrwa do 30 czerwca 2024 r. (lub do wyczerpania budżetu).

Właściciele gospodarstw domowych będą mogli uzyskać dotację w wysokości do 6 tys. zł, która obejmuje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało, że minimalna kwalifikowana kwota inwestycji służącej do przydomowej  retencji wody nie może być mniejsza 2 tys. zł, a zatem minimalna kwota dotacji wyniesie 1600 zł.

Dotacje z programu Moja Woda 2023 będą udzielane na inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r. Ponadto koszty poniesione przed 01.01.2023 r. nie będą kwalifikowane w 3 naborze do programu Moja Woda 2023.

Minimalna kwota dofinansowania Moja Woda wyniesie 1600 zł zaś maksymalna 6 tys. zł. Dofinansowaniem nie zostaną objęte inwestycje zakończone przed 1 stycznia 2023 r. Źródło: MKiŚ
Minimalna kwota dofinansowania Moja Woda wyniesie 1600 zł zaś maksymalna 6 tys. zł. Dofinansowaniem nie zostaną objęte inwestycje zakończone przed 1 stycznia 2023 r. Źródło: MKiŚ

Pieniądze z NFOŚiGW należy przeznaczyć na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących.

Na co będzie można przeznaczyć dotację z programu Moja Woda 2023?

W zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

Dofinansowaniu z programu Moja Wda 2023 podlegać będzie więc zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji do:

 • zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
 • magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimalnej 2 m3 czyli o pojemności nie mniejszej niż 2000 litrów;
 • retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
 • retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
 • wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego lub nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

W ramach Programu Moja Woda 2023 nie ma ograniczeń w zakresie wyboru rodzaju retencji wody. Można łączyć i dowolnie konfigurować zbiorniki oraz ich rodzaj pod warunkiem, że zbiorniki łącznie spełniają warunki programu – objętość od 2 m³ oraz są szczelne i zbierają faktycznie wodę opadową, roztopową zebraną z powierzchni nieruchomości (dachów, placów brukowanych, asfaltu). „Oczko wodne” stanowi zbiornik naziemny otwarty, natomiast zbiorniki zamknięte, mogą być zarówno naziemne jak i podziemne.

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Sprawdź jakie inwestycje w ramach domowej retencji będą dofinansowywane w ramach programy Moja Woda 2023. Źródło: MKiŚ
Sprawdź jakie inwestycje w ramach domowej retencji będą dofinansowywane w ramach programy Moja Woda 2023. Źródło: MKiŚ

Z Programu Moja Woda 2023 nie mogą być dofinansowane inwestycje, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Jednocześnie w przypadku posiadania podłączenia do kanalizacji ogólnospławnej, ubiegający się o dotację z programu Moja Woda oświadcza, że po zrealizowaniu inwestycji nie będzie odprowadzać wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej. 

Jak zdobyć dofinansowanie z programu Moja Woda 2023?

Aby otrzymać dotację Moja Woda 2023, należy złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosek o wsparcie wraz dokumentami potwierdzającymi wydatek (np. fakturami zakupu) oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 • Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie WFOS w swoim mieście/gminie/województwie (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
 •  Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW Programy i konkursy. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 • Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w swoim mieście/gminie/województwie.

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Kto będzie mógł  skorzystać z dotacji Moja Woda 2023?

Beneficjentami programu Moja Woda 2023 są wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego Moja Woda z poprzednich edycji.

Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom którzy są także rolnikami ale pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa, nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym i działalności rolniczej..

Z programu Moja Woda będą dofinansowywane tylko przydomowe instalacje służące retencji dla właścicieli gospodarstw domowych. Źródło: MKiŚ
Z programu Moja Woda będą dofinansowywane tylko przydomowe instalacje służące retencji dla właścicieli gospodarstw domowych. Źródło: MKiŚ

Oznacza to że rolnicy jako właściciele gospodarstw domowych także mogą sięgnąć po dotację z programu Moja Woda 2023, ale tylko wtedy, gdy wykorzystają ją na prywatny, domowy użytek nie związany z prowadzeniem działalności rolniczej