"Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych na podstawie decyzji Premiera na wniosek ministra rolnictwa rozpoczęła skup pszenicy konsumpcyjnej wyłącznie od polskich producentów. Oferty można składać do 14 kwietnia na stronie zboze.rars.gov.pl" - poinformowała w sobotę Polska Agencja Prasowa. 

Problem w tym, że to nie do końca jest prawda. 

Jak jest naprawdę?

Po pierwsze nie od producentów (czyli w domyśle rolników) a od przedsiębiorców. 

Po drugie, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych prowadzi rozeznanie rynku w zakresie zakupu zboża – pszenicy konsumpcyjnej, zwanej dalej zbożem, z przeznaczeniem wprowadzenia na rezerwy strategiczne.

Co więcej, przedmiotem prowadzonego rozeznania jest zakup zboża wraz z usługą przechowywania na terenie naszego kraju.

Na samym końcu komunikatu dodano, że ze względu na pilny charakter zakupów spowodowany sytuacją kryzysową na rynku zbóż będącą wynikiem konfliktu zbrojnego na Ukrainie Agencja zastrzega sobie prawo zawarcia umów w trakcie prowadzonego rozeznania rynku.

"Zastrzega sobie prawo" - czyli ewentualnie może zadziałać natychmiast. Niestety nie podano, co będzie tym czynnikiem, który spowoduje, że RARS zakupi zaoferowane zboże od razu, czyli pilnie. Możemy się tylko domyślać, że tym czynnikiem będzie po prostu zaproponowana przez przedsiębiorcę cena za tonę pszenicy konsumpcyjnej.

Jak podała PAP, sejmowa Komisja Finansów Publicznych wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia 600 mln zł z rezerwy celowej i na przekazanie tej kwoty na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

- Kwota 600 mln zł jest przewidziana na zakup zboża w ramach rezerw strategicznych - powiedział w Sejmie prezes RARS Michał Kuczmierowski.

Czyli, kto pierwszy (bardziej przyciśnięty do muru koniecznością szybkiej sprzedaży?), dla tego starczy rezerwy celowej.

Oferta dla przedsiębiorców, nie dla rolników

Oferta jest skierowana do przedsiębiorców, nie do rolników. W przypadku chęci złożenia przez przedsiębiorcę oferty RARS prosi o wypełnienie formularza dostępnego na jej tronie internetowej w terminie do dnia 14.04.2023 r. do godziny 12:00 i przesłanie wraz z koniecznymi załącznikami.

Złożona oferta powinna być przedstawiona w zależności od oferowanej ilości, zgodnie z zadaniami:

  • Zadanie 1 – zakup w ilości nie mniejszej niż 1 000 ton do 20 000 ton – dostawa do magazynów wskazanych przez Agencję (oferta ma zawierać cenę za towar i transport, bez opcji przechowywania);
  • Zadanie 2 – zakup w ilości nie mniejszej niż 20 000 ton i nie większej niż 45 000 ton – podmiot posiada zboże na stanie magazynowym na potrzeby eksportu;
  • Zadanie 3 – zakup w ilości nie mniejszej niż 45 000 ton i więcej – podmiot posiada zboże na stanie magazynowym na potrzeby eksportu;

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa dokona sprzedaży na rzecz Agencji pszenicy konsumpcyjnej pochodzącej z upraw prowadzonych na terytorium RP oraz świadczyć będzie usługę przechowania obejmującą magazynowanie.

Przedsiębiorca ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanej pszenicy. Pszenica stanowiąca rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

Jak podkreśla RARS, przedsiębiorcy świadczący na rzecz Agencji usługę sprzedaży i przechowywania zboża powinni zapewnić w szczególności:

  1. usługę przechowania zboża w magazynie własnym lub magazynie, do którego posiada inny tytuł prawny (między innymi elewator komorowy żelbetonowy, elewator stalowy z izolacją cieplną, magazyn płaski) zlokalizowanym na terenie Polski, w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 2 i zadanie nr 3,
  2. przechowywanie ziarna zbóż w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jego jakości, przy zapewnieniu wymaganego przez Agencję poziomu ilościowego i jakościowego,
  3. posiadanie sprawnej infrastruktury technicznej niezbędnej do wydania i przechowywania ziarna zbóż,
  4. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszystkie operacje związane z wydaniem przechowywanej rezerwy;
  5. oznakowanie pomieszczeń przechowalniczych, w których będzie przechowywana rezerwa strategiczna (zboże) w sposób widoczny i czytelny;
  6. przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych;
  7. zapewnienie oraz przedstawienie wyników badań jakościowych m.in. na mykotoksyny i pestycydy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustalonych dla każdego pomieszczenia magazynowego (raporty z badań będą wymagane na etapie negocjacji warunków umowy).

Jakość zboża musi być zgodna z minimalnymi parametrami wskazanymi w formularzu ofertowym. Dopuszcza się akceptację wyników badań zboża z aktualnej partii.

W przypadku zadania nr 2 i 3 - warunkiem podpisania umowy jest wniesienie wadium przetargowego w wysokości 5% wartości zboża przelewem na wskazany rachunek bankowy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie.

Zboże będące przedmiotem sprzedaży kupowane będzie z przeznaczeniem wprowadzenia ich do rezerw strategicznych.