Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw.

Jak napisano w wykazie prac, najistotniejsze zmiany legislacyjne mają polegać na wprowadzeniu do systemu prawnego obowiązku rejestracji miejsc dostarczenia paliwa napędowego (obecnie rejestrowane są wyłącznie miejsca dostarczenia paliwa opałowego), obowiązku przekazywania przez stacje paliw stanu liczników urządzeń pomiarowych/odmierzaczy z dystrybutorów, objęcie systemem SENT każdego przewozu paliwa.

Z kolei w zakresie prawa energetycznego, najistotniejsze zmiany według resortu finansów, który opracowuje projekt, to wprowadzenie obowiązku uzyskania koncesji kolejnych grup wyrobów, objęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nadzoru nad działalnością stacji zakładowych, rozlewu gazu do butli oraz rozszerzenie zakresu stosowania opłaty koncesyjnej.

Zaplanowano też wprowadzenie zmian pozalegislacyjnych jak nowy rejestr miejsc odbioru paliwa oraz interfejs niezbędny dla przesyłania danych o stanach liczników urządzeń, przez stacje paliw które wybiorą możliwość ich przesyłania bezpośrednio z POS (point of sale) - terminali stosowanych na stacjach paliw do obsługi transakcji sprzedaży.

"Uszczelnienie systemu dystrybucji benzyn i olejów napędowych pozwoli na prowadzenie tej działalności w podobnych warunkach istotnie wpływając na konkurencyjność. Przewidywany okres wdrożenia projektowanych rozwiązań ze względu na potrzebę dostosowania przedsiębiorców, do wprowadzania proponowanych zmian to minimum 6 miesięcy" - napisano w uzasadnieniu.

Projekt ma wprowadzić też zmiany, które zmodyfikują zasady dokonywania zwrotu podatku akcyzowego, ograniczając prawo do zwrotu podatku producentom rolnym, w stosunku do których organy podatkowe wydały ostateczną decyzję w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym.

Dodano, że przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią organom prowadzącym postępowanie w sprawie zwrotu podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta, uzyskiwanie informacji niezbędnych do weryfikacji czy organ podatkowy wydał decyzję ostateczną określającą zobowiązanie podatkowe.