W komunikacie napisano, że Rada Ministrów przyjęła dokument "Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022", przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

"Zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na 2022 r., polityka gospodarcza Polski będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych przepisów fiskalnych" - czytamy.

Napisano, że wybuch epidemii COVID-19 doprowadził w Polsce do recesji, która wystąpiła w naszym kraju po raz pierwszy od początku lat 90. XX wieku. Realny PKB zmniejszył się w 2020 r. o 2,7 proc. Podkreślono, że dzięki działaniom rządu, recesja ta była jednak łagodniejsza niż zakładano, a także wyraźnie płytsza niż w większości unijnych krajów.

"Szybko podjęte działania antykryzysowe doprowadziły do poprawy sytuacji gospodarczej. Prognozujemy, że w 2021 r. tempo wzrostu realnego PKB znacznie przyspieszy i osiągnie 3,8 proc. Co nieuniknione, recesja wywołana zamrożeniem gospodarki i działania antykryzysowe doprowadziły w 2020 r. do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 7 proc. PKB oraz wzrostu długu do 57,5 proc. PKB" - czytamy.

Wyjaśniono, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w Polsce w 2020 r. o niecałe 12 pkt. proc. W tej kwestii Polska znajduje się jednak poniżej średniej dla całej UE, która wynosi 13,2 pkt. proc., jest też znacząco poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o całkowite zadłużenie tego sektora do PKB.

"Według Komisji Europejskiej, działania antykryzysowe powinny być kontynuowane i wszystkie państwa członkowskie w latach 2021-2022 powinny w dalszym ciągu mieć możliwość prowadzenia polityk budżetowych bez ograniczeń, jeśli chodzi o tempo wzrostu wydatków. W miarę postępów w walce z pandemią potrzebne będzie jednak w większym stopniu wspieranie ożywienia gospodarczego" - dodano.

Do najważniejszych założeń makroekonomicznych budżetu państwa w 2022 r. zaliczono m.in. wzrost PKB. Rząd zakłada, że w 2021 r. nastąpi odbicie aktywności gospodarczej, a jego skala - co do wartości bezwzględnej - będzie wyższa od spadku zanotowanego w ubiegłym roku. "Poziom sprzed pandemii (IV kw. 2019 r.) realny PKB powinien osiągnąć w III kw. 2021 r., tj. szybciej niż w strefie euro. Oczekujemy, że w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3 proc." - poinformowano.

Założono, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3 proc. w 2021 r. oraz o 4,4 proc. w 2022 r. Realny wzrost spożycia publicznego w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 3,4 proc. i 3,7 proc.

Zaznaczono, że od czasu przystąpienia Polski do UE następuje systematyczne otwieranie się polskiej gospodarki na rynki zagraniczne, a proces ten był również kontynuowany w czasie pandemii. Dzięki wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, udział eksportu w PKB osiągnął w 2020 r. rekordowy poziom 55,8 proc.

"Wraz z przewidywaną poprawą dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 8,8 proc. i 7,3 proc., odpowiednio w latach 2021-2022. Tempo wzrostu importu w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 9,4 proc. oraz 7,8 proc." - czytamy.

Przyjęto, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2021 r. będzie nieznacznie wyższe niż rok wcześniej (o 0,1 proc.), a w 2022 r. utrzyma się na poziomie obecnego roku.

"Oczekujemy spadku stopy bezrobocia rejestrowanego do 6,0 proc. na koniec 2021 r. i 5,8 proc. na koniec 2022 r." - poinformowano.

Rząd przewiduje, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 6,2 proc. i 6,4 proc., odpowiednio w latach 2021-2022. Oczekuje także, że inflacja w 2021 r. wyniesie średnio 3,1 proc., a w następnym roku zbliży się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8 proc" - dodano.

"Ze względu na prace legislacyjne nad projektami "Polskiego Ładu" przedstawiona prognoza nie uwzględnia pozytywnych skutków tych projektów dla wzrostu gospodarczego" - zastrzeżono.