Zgodnie z projektem autorstwa ministerstwa rolnictwa, ustawowy zapis o tym, że nadzór nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych ma zostać zmieniony na zapis, brzmiący, ze "nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi".

Projekt umożliwia też Agencji zakładanie spółek oraz nabywanie udziałów lub akcji. Jak podkreśla się w uzasadnieniu, proponowany przepis przewiduje możliwość utworzenia przez Agencję spółki kapitałowej, której celem będzie realizacja zadań polegających na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących do realizacji zadań ARiMR, a także do realizacji innych zadań w zakresie działów administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne lub rybołówstwo. Spółka realizowałaby zadania w zakresie stworzenia i wdrożenia, a następnie utrzymania systemu do obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 - wskazuje uzasadnienie.

Inne zawarte w projekcie zmiany przewidują rozszerzenie katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane są w drodze powołania, i w których przypadku powołanie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania. Obok Prezesa Agencji, zastępcy Prezesa Agencji, kierownika komórki organizacyjnej w Centrali Agencji i jego zastępcy, dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy, kierownika biura powiatowego i jego zastępcy oraz kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców proponuje rozszerzenie katalogu o stanowisko doradcy Prezesa Agencji.

Jak przypomniano w uzasadnieniu, obecnie doradcy Prezesa zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, ze wszystkimi tego skutkami w sferze zarówno nawiązywania, jak i rozwiązywania stosunku pracy. Po zmianie charakteru stosunku pracy doradcy na stosunek nawiązywany na podstawie powołania, Prezes Agencji będzie mógł, w zależności od potrzeb Agencji, elastyczniej kształtować skład zespołu swoich doradców - brzmi uzasadnienie.