Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne określa zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia rolników.

Na ten projekt rolnicy czekali długo i z nadzieją – ustawa miała być wprowadzona do końca minionego roku.

Więcej: Restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw wciąż daleko

Tymczasem w końcu stycznia projekt trafia do konsultacji – a konsultacje mają potrwać do 19 lutego.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest prowadzenie działalności rolniczej co najmniej trzy lata przed dniem utraty zdolności do obsługi zadłużenia. O pomoc mogą ubiegać się ci rolnicy, którzy są niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością w rozumieniu ustawy  z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Projekt przewiduje cztery formy pomocy:

- udzielanie przez ARiMR  dopłat do oprocentowania kredytów restrukturyzacyjnych na spłatę zadłużenia;

- udzielanie przez ARiMR pożyczek na spłatę zadłużenia;

- udzielenie przez KOWR gwarancji spłaty kredytów restrukturyzacyjnych;

- przejęcie zadłużenia przez KOWR.

Trzy pierwsze formy pomocy będą wymagały przedstawienia planu restrukturyzacji zatwierdzonego przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego. Ma on podawać kwotę niezbędnego do osiągnięcia płynności finansowej kredytu lub pożyczki.

Jeśli rolnik postanowi przekazać użytki rolne do KOWR, ma mu przysługiwać prawo pierwszeństwa do dzierżawy przekazanych do KOWR nieruchomości i do ich zakupu w okresie nie krótszym niż po upływie 5 lat od przejęcia do ZWRSP. Nieruchomości te nie będą mogły być sprzedane przez KOWR w ciągu 10 lat.

„Pomoc przewidziana w projektowanej ustawie jest szczególną formą pomocy państwa, która udzielana będzie podmiotom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, które praktycznie nie mają możliwości uzyskania środków finansowych umożliwiających im odzyskanie płynności finansowej na warunkach rynkowych, ogólnie obowiązujących – podano w uzasadnieniu. – Dlatego też w celu zabezpieczenia spłaty pomocy, która będzie udzielana ze środków publicznych w projektowanej ustawie proponuje się, aby do egzekucji komorniczych prowadzonych na wniosek Agencji i Krajowego Ośrodka w stosunku do nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczek oraz gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego nie miały zastosowania przepisy  w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji”.

Z danych banków współpracujących z ARiMR wynika, że problemy ze spłatą kredytów ma 1690 producentów na kwotę 158 640 tys. zł.