W uzasadnieniu nowego projektu ustawy czytamy, że Polska jest krajem o stosunkowo małych zasobach wodnych, a efektywność ich użytkowania jest niska. To przyczynia się do występowania okresowych trudności w zaopatrzeniu w wodę, w tym w szczególności wodę pitną. Wprowadzenie nowych przepisów ma zatem przyczynić się do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

Właścicielom gruntów na pewno będzie nadal przysługiwać prawo do korzystania z wód stanowiących ich własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w ich gruncie. Korzystanie z wód ma służyć zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego i obejmować: pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę. Ten sam ilościowy limit będzie stosowany przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Wiceminister Ministerstwa Środowiska Mariusz Gajda zaznaczył, że w celu zwiększenia ilości średniorocznego limitu poboru wody będzie można uzyskać specjalne pozwolenie publicznoprawne od wyznaczonego organu oraz uiścić określoną opłatę.

Kluczowym zadaniem nowych przepisów jest zmniejszenie m.in. zrzutu azotanów do wód. Z tego względu Ministerstwo Środowiska wprowadza zapisy ustawy mówiące o ograniczeniach zrzutów azotanów, którym będą podlegać wszystkie gospodarstwa powyżej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie odpowiadającej co najmniej 10 dużym jednostkom przeliczeniowym lub jeżeli obsada zwierząt gospodarskich na 1 ha użytków rolnych jest wyższa niż 1,5 dużych jednostek przeliczeniowych. Ministerstwo nie przychyliło się do prośby Krajowej Izby Rolniczej, aby zwiększyć kryterium podlegania ustawie do co najmniej 20 ha użytków rolnych.

Ustawa stanowi również, że zastosowana w okresie roku dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Dodatkowym obciążeniem biurokratycznym dla rolników będzie obowiązek prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów związanych z nawożeniem azotowym oraz sporządza średniorocznego planu nawożenia azotem.

Spore kontrowersje w ustawie budzi art. 109. dotyczący sankcji finansowych, jakie grożą za nieprzestrzeganie postanowień ustawy. Kary będą się wahać od 500 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami albo za jej brak do 3000 zł za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z przepisami. Na ostatnim posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej rozpatrującej rządowy projektu ustawy art. 109 nie był rozpatrywane na prośbę rolników - ma być konsultowany w późniejszym terminie.

W projekcie ustawy zawarty jest przepis o informowaniu rolników o nowych obowiązkach m.in. poprzez szkolenia organizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego, jednak nie wprowadza się czasu na organizację tych szkoleń ani okresów przejściowych na dostosowanie gospodarstw rolnych do nowych wymogów.