Propozycje zakładały zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do czternastek i waloryzację świadczeń nie mniejszą niż 70 zł.

Komisja rodziny i polityki społecznej w pierwszej kolejności zajęła się poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu do projektu o waloryzacji rent i emerytur. Przewiduje on, że od marca 2021 r. świadczenia zostaną podwyższone o 3,84 proc., ale nie mniej niż o 50 zł brutto.

Z kolei poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską zakładały gwarancję wzrostu świadczeń nie mniejszą niż 70 zł.

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł brutto.

Proponowane przez rząd rozwiązanie przewiduje, że najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - do 937,50 zł.

Posłowie rozpatrzyli także poprawki KO do projektu w sprawie wypłaty czternastej emerytury. Jedna z nich przewidywała eliminację kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia.

Zgodnie z rządowym projektem pełną czternastą emeryturę, w wysokości minimalnej emerytury, otrzymają seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę, a więc czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

Druga poprawka zakładała zmianę źródła finansowania świadczeń. Według propozycji posłów KO, środki na ten cel nie będą pochodziły z Funduszu Solidarnościowego, tylko z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Żadne z poprawek nie uzyskały jednak akceptacji komisji.

Zgodnie z rządowym projektem czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 roku - w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych - oraz w styczniu 2022 roku - w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Rząd szacuje, że czternastą emeryturę otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo aż 7,9 mln osób - otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł.