Za uchwaleniem ustawy głosowało 442 posłów, nikt nie był przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawki, które m.in. wydłużały z 7 do 30 dni termin na przekazanie dokumentów identyfikacyjnych koni oraz o wydłużały do 90 dni vacatio legis, które pozwolą na dostosowanie baz danych.

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wdraża unijne przepisy w tym zakresie; zapewnia jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych. Zastąpi ona dotychczas obowiązującą ustawę z 2 kwietnia 2004 r.

Wprowadza ona zmiany dotyczące organizacji i zakresu systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rejestr zwierząt koniowatych przejmie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydawanie dokumentów dotyczących rejestracji koni poszczególnych ras pozostanie w kompetencjach związków hodowców koniowatych (Polskiego Związku Hodowców Koni).

Związki te będą przekazywały dane o dokumentach identyfikacyjnych bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR. Ponadto w odniesieniu do koniowatych wprowadzony zostanie obowiązek rejestracji przez posiadaczy i właścicieli koniowatych siedzib stad oraz obowiązek rejestracji zgłoszeń zdarzeń dotyczących tych zwierząt.

Przepisy zakładają też obowiązkową rejestrację zwierząt jeleniowatych i wielbłądowatych na takich samych zasadach, jak innych zwierząt obecnie rejestrowanych - takich jak bydło, owce, kozy i świnie. Ponadto ustawa wprowadza rejestr zakładów drobiu.

Nowe przepisy przewidują również cyfryzację procedury dokonywania zgłoszeń, zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy zwierząt. Paszporty dla bydła nie będą już wykorzystywane w obrocie krajowym, tylko podczas przemieszczania bydła do państw UE. Posiadacze zwierząt uzyskają także dostęp do nowych środków identyfikacji, takich jak zwykła opaska np. na pęcinę, kolczyk elektroniczny czy kapsuła elektroniczna.

Po wejściu w życie ustawy będzie obowiązywał jeden system rejestracji zwierząt prowadzony przez ARiMR, a dane o zwierzętach będą przekazywane drogą elektroniczną.