Informację nt. wykonania budżetu na środowym posiedzeniu komisji rolnictwa przedstawił wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Budżet Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje cztery części budżetowe: Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne oraz Rybołówstwo.

Z informacji przekazanej posłom przez resort rolnictwa wynika, że w budżecie 2021 r. zaplanowano dochody na poziomie 74,9 mln zł, a wydatki - na ponad 5,5 mld zł. Wydatki zostały zwiększone ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na łączną kwotę ponad 2,2 mld zł. W ciągu roku nastąpiły także inne zmiany, na koniec 2021 r. planowane wydatki ogółem sięgnęły niemal 7,8 mld zł.

Ostatecznie wydatki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 r. były zrealizowane w kwocie ok. 7,2 mld zł (92,1 proc. planu po zmianach). A w poszczególnych częściach budżetowych, których dysponentem jest minister rolnictwa wydano na: rolnictwo - ok. 1,5 mld zł (79,7 proc. planu po zmianach); na rozwój wsi - ok. 5,5 mld zł (96,3 proc. planu po zmianach); rynki rolne - 43,9 mln zł (98,5 proc. planu po zmianach) oraz na rybołówstwo - 117,6 mln zł (90,6 proc. planu po zmianach) - poinformował Kołakowski.

Ponadto część wydatków została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 509 mln zł.

Dochody budżetowe zostały wykonane znacznie powyżej planu (ponad 900 proc.) i wyniosły 692 mln zł, głównie za sprawą nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; z tytułu rozliczenia nadwyżki za 2020 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wystąpienia nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez ARiMR.

W ramach budżetów wojewodów, wydatki ogółem w dziale Rolnictwo i łowiectwo za 2021 r. zrealizowane zostały w kwocie ponad 3,7 mld zł tys. zł, tj. ponad 99 proc. budżetu po zmianach (3,8 mld zł).

Wydatki na rolnictwo zostały uzupełnione przez środki UE. Dochody ze środków europejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - zapisano na poziomie 22 mld zł oraz w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - 336,8 mln zł. W 2021 r. wykonano dochody w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 21,4 mld zł i w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - 262,7 mln zł.

Wiceminister podkreślił, że budżet rolny 2021 r. "został zrealizowany w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów".

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu rolnego - poinformował dyrektor departamentu rolnictwa i rozwoju wsi NIK Marek Adamiak.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Komisja bez głosowania przyjęła sprawozdanie pozytywnie go oceniając. Ocena ta zostanie następnie przedstawiona na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych.