Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrywała w środę nowelizację ustawy o rezerwach strategicznych. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Nowelę skierował do parlamentu rząd w trybie pilnym.

Ustawa ma na celu uelastycznienie mechanizmu tworzenia rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS), a także określa przesłanki likwidacji tych rezerw. Regulacja ma ograniczyć negatywne skutki sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa.

Podsekretarz stanu, zastępczyni szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Izabela Antos uzasadniła na posiedzeniu komisji, że nowela m.in. zapewni dbałość o racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami przyznawanymi RARS. Jak mówiła, przyjęcie ustawy "uzasadnione jest również koniecznością zintensyfikowania działań w związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowej będącej wynikiem agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, co uzasadnia potrzebę pilnego przyjęcia tej ustawy".

Według projektodawców, nowe przepisy mają zwiększyć swobodę w zarządzaniu rezerwami strategicznymi, przy jednoczesnej dbałości o racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi przyznawanymi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Uchwalona w styczniu zeszłego roku ustawa o rezerwach strategicznych zdecydowała o zastąpieniu Agencji Rezerw Materiałowych, pozostającej w gestii ministra właściwego ds. energii, przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, nadzorowaną przez premiera. W sytuacjach kryzysowych RARS może dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.