Za ustawą opowiedziało się 85 senatorów. Nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej ustawą zajmowała się senacka komisja rolnictwa, która rekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek.

Polska jest członkiem dwóch organizacji ONZ zajmujących się kwestiami rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie chce przystąpić do trzeciej - Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (International Fund of Agricultural Development, IFAD).

Zamysł powołania takiego Funduszu zrodził się podczas światowej konferencji żywności, która odbyła się w Rzymie w 1974 r. Impulsem do powołania organizacji stał się kryzys na rynkach żywności, który wywołał klęskę głodu i niedożywienie w wielu regionach świata, przede wszystkim w najuboższych krajach Afryki. Fundusz rozpoczął działalność w 1977 r.

Fundusz posiada międzynarodową osobowość prawną. Jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz jednocześnie międzynarodową instytucją finansową. Siedziba IFAD mieści się w Rzymie. W skład systemu Narodów Zjednoczonych wchodzi 15 organizacji wyspecjalizowanych, spośród których Polska nie należy jedynie do IFAD.

Polska jest jednym z zaledwie dwóch krajów członkowskich ONZ, spośród 50 największych gospodarek świata, które nie są członkami IFAD. Ponadto, nasz kraj jest w gronie siedmiu krajów UE, które nie należą do Funduszu.

W opinii ministerstwa rolnictwa przystąpienie do IFAD będzie potwierdzeniem wagi, jaką Polska przywiązuje do wzrostu zaangażowania w sprawy międzynarodowe. Na forum tej organizacji będzie możliwe włączenie się w debatę i procesy decyzyjne podejmowane na rzecz globalnego rozwoju oraz służące realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych w "Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju". Ponadto, biorąc pod uwagę specjalne kompetencje IFAD w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, Polska może przyczynić się do wypracowania międzynarodowej strategii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w porozumieniu z partnerami z G7/G20.

Polska jako kraj rozwinięty nie będzie bezpośrednio beneficjentem pomocy ze strony IFAD, lecz może promować polskie rolnictwo m.in. przez transfer polskich technologii w sektorze rolnym do krajów rozwijających się, wymianę know-how z innym krajami wysokorozwiniętymi świadczącymi pomoc rozwojową, przez inwestycje infrastrukturalne w rolnictwie i sprzedaż maszyn rolniczych; może mieć też dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy Funduszu w celu realizacji krajowych celów rozwojowych.

Przystąpienie Polski do Funduszu nie będzie wymagało zmian w obowiązującym prawie. Członkostwo nie wiąże się żadnymi obowiązkowymi wpłatami ani wkładami do budżetu, mają one wyłącznie charakter dobrowolny. Obecnie blisko 100 państw członkowskich dobrowolnie wspiera Fundusz, a żaden członek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Funduszu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz zostanie przekazana do podpisu prezydenta.