Przychody w rolnictwie to ruletka, a pieniądze gospodarstwom są niezbędne na rozbudowę infrastruktury, zakup maszyn i urządzeń, zwierząt, jak i środków do produkcji. Trzeba zatem niejednokrotnie szukać finansowego wsparcia na zewnątrz. Rolnicy mogą pozyskiwać je z różnych źródeł – o wybranych piszemy w niniejszym artykule.

Dotacje z puli środków PROW

Unijne środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) to popularne wsparcie, z którego skorzystało już wielu rolników – właścicieli zarówno większych, jak i małych areałów. Już od wielu lat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabory na różnego rodzaju działania skierowane do określonej grupy gospodarstw i przedziału wiekowego rolników.

Z końcem listopada 2020 r. ARiMR uruchomiła kolejne działania, z których rolnicy mogą pozyskać środki na inwestycje. Jedno z działań jest oferowane dla producentów rolnych, którzy planują założenie infrastruktury nawadniającej bądź jej rozbudowę lub unowocześnienie. Dotacje na ten cel ARiMR oferuje w operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Środki finansowe mogą być przeznaczone na budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, zakup instalacji nawadniających, jak i zakup systemów do sterowania nawadnianiem. Jedno gospodarstwo na inwestycje w nawadnianie plantacji może otrzymać maksymalnie do 100 tys. zł dotacji. Jednakże minimalny koszt inwestycji, żeby zakwalifikował się do dotacji, musi wynieść ponad 15 tys. zł. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Wnioski o dotacje z tego poddziałania można składać do dnia 28 stycznia 2021 r.

Kolejny nabór wniosków na poddziałanie dotyczące nawadniania w gospodarstwie ARiMR zaplanowała na początku 2021 r. Jednakże ze względu na fakt, że obecny nabór na to poddziałanie będzie trwał do końca stycznia 2021 r., następny raczej będzie przesunięty na kolejne miesiące.

Gospodarze prowadzący chów lub hodowlę zwierząt do 26 lutego 2021 r. mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach poddziałania „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Program dotyczy właścicieli ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji naturalnych nawozów płynnych. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. 

Uruchomienie środków z poddziałania „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewiduje także na jesień 2021 r.  Jednakże ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach ww. naboru.

Z początkiem 2021 r. ARiMR przewiduje uruchomienie naboru wniosków w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” (operacja „Restrukturyzacja małych gospodarstw”). Pomoc pomyślana jest jako umożliwienie małym gospodarstwom stania się dużymi. Skorzystać z niej mogą posiadacze gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Realizacja inwestycji dokonanej przez rolników zgodnie z przedstawionym biznesplanem ma doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20 proc. w stosunku do wielkości wyjściowej.

Ze środków programu PROW skorzystać mogą także i młodzi rolnicy. Z myślą o nich ARiMR w lutym 2021 r. planuje uruchomienie poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” w ramach operacji „Premie dla młodych rolników”. Zgodnie z wymogami co najmniej 70 proc. kwoty pomocy powinno zostać przeznaczone na zakup środków trwałych. Mogą to być: zakup ziemi, inwestycje budowlane, jak również wyłącznie nowe maszyny i urządzenia oraz wyposażenie.

W połowie 2021 r. przewidziane są działania i poddziałania w ramach operacji „Ochrona systemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi”. Jeden z naborów wniosków dotyczyć będzie podziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” – premia pielęgnacyjna i zalesieniowa. Premia zalesieniowa ma na celu zrekompensowanie rolnikowi utraconych dochodów w związku z przeznaczeniem gruntów rolnych na grunty leśne. Jest ona przyznawana corocznie przez 12 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej. Wysokość tej premii jest uzależniona od wysokości dochodów z rolnictwa uzyskanych przez osobę zainteresowaną jej otrzymywaniem. Premia pielęgnacyjna natomiast jest zryczałtowaną płatnością za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych wykonywanych na zalesionych gruntach. Można ją otrzymywać co roku przez pięć lat, począwszy od dnia wykonania zalesienia. Jednakże przez pięć lat rolnik jest zobowiązany do pielęgnacji zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia. O premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową mogą ubiegać się rolnicy, którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz wykonali zalesienie.

Kredyt z częściową spłatą kapitału

Co jakiś czas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza możliwość ubiegania się o tak zwane kredyty preferencyjne, w przypadku których ARiMR deklaruje spłatę za rolnika części kapitału zaciągniętego przez niego kredytu. Dzięki dofinansowaniu kredytu preferencyjnego rolnik może skorzystać z tańszej usługi niż w przypadku kredytu komercyjnego. Pula dofinansowania obejmuje kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji, jak i kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych. Te ostatnie podzielono na kredyty „klęskowe” (tzw. obrotowe), czyli na przywrócenie produkcyjności, oraz kredyty „klęskowe” inwestycyjne.

Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budowę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej oraz tworzenie infrastruktury gospodarstw, zakup maszyn i urządzeń rolniczych. Pieniądze z kredytu z częściową spłatą kapitału można również wykorzystać na zakup użytków rolnych, jak i budynków. Za pieniądze z banku można sfinansować budowę ujęć wody, rozbudowanie instalacji albo zakup urządzeń, które uzdatniają wodę.

Z reguły dopłata kredytu jest dzielona na dwie transze. Pierwsza z nich wynosi nawet 80 proc. całej sumy, przekazywana jest na poczet kredytu po zrealizowaniu inwestycji. Druga rata natomiast trafia do rolnika pod koniec okresu jego spłaty, tak aby możliwe było ostateczne uregulowanie zadłużenia. Okres kredytowania w przypadku tego typu zobowiązań zwykle wyznaczany jest na minimum 5 lat. Kredyty preferencyjne udzielane są na okres do piętnastu lat.

Kredyty preferencyjne w odniesieniu do komercyjnych charakteryzuje szereg zalet. Należą do nich wyższa maksymalna kwota kredytu w porównaniu z kredytem gotówkowym, niższa wysokość oprocentowania, dłuższy okres, na jaki udzielany jest kredyt, brak konieczności ubezpieczania kredytu lub niższe koszty jego ubezpieczenia, brak konieczności posiadania wkładu własnego, ewentualnie niższy wkład własny oraz możliwość rozpoczęcia spłacania kredytu z opóźnieniem na przykład o kilka miesięcy. Jednakże warunki kredytów preferencyjnych są ustalone z góry i nie podlegają negocjacjom. Zwykle dotyczą one wysokich kwot, gdyż banki ze względu na niską dla nich opłacalność niechętnie udzielają kredytów preferencyjnych na kwoty rzędu 50-60 tys. zł. Ponadto kredyty preferencyjne cechuje zwiększona liczba wymaganych formalności, których dopełnienie stanowi warunek udzielenia kredytu.

Od 7 października 2020 r. młodzi rolnicy, których wiek nie przekroczył 40 lat, mogą się ubiegać o środki na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów na zakup użytków rolnych. Kwota kredytu nie może przekroczyć 90 proc. wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł. Młody rolnik może liczyć maksymalnie na 20 tys. euro dofinansowania do zakupu ziemi. Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny. Oprocentowanie kredytu ustala bank i określa w umowie kredytowej.

Komercyjny kredyt dla rolnika

Inną formą pozyskania środków finansowych na inwestycje w gospodarstwie jest kredyt gotówkowy lub hipoteczny. Pierwszy z nich jest szybkim zastrzykiem gotówki, dzięki któremu rolnik może opłacić niezbędne wydatki bądź uregulować faktury od dostawców. Zależnie od oferty banku taki kredyt może być udzielony w kwocie od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych na okres do 10-12 lat. Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel, w tym również na zakup ziemi rolnej.

Kredyt hipoteczny dla rolników jest przeznaczany na zakup gruntów rolnych, nieruchomości rolnych bądź na modernizację lub budowę gospodarstwa rolnego i jego części. W przypadku tego kredytu niezbędny jest dodatkowo wkład własny.

Warunkiem uzyskania zarówno kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego jest posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej oraz dobrej historii kredytowania zarejestrowanej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Należy pamiętać, że standardowy kredyt komercyjny charakteryzuje zmienne oprocentowanie, które jest powiązane ze wskaźnikiem WIBOR. Zmiany tego wskaźnika w sposób istotny wpływają na wysokość oprocentowania kredytu.

Maszyny i traktory w leasingu

Jeszcze całkiem niedawno leasing kojarzył się z zakupem pojazdów samochodowych. W ostatnich latach popularność leasingu wzrasta także w rolnictwie. Wynika to po części z faktu, że sięganie po kredyt bankowy na sfinansowanie zakupu maszyn rolniczych wiąże się ze skomplikowaną i długą procedurą oceny sytuacji finansowej klienta. Z drugiej strony poszerza się oferta firm leasingowych skierowana do rolników. Leasing można wykorzystać również na zakup sprzętu dofinansowanego ze środków unijnych.

Rolnicy decydujący się na podpisanie umowy z firmą leasingową mogą liczyć na wszelakie promocje i upusty. Ponadto formalności można załatwić w dowolnym miejscu, nawet w domu rolnika.

Potencjalny nabywca maszyn ma do wyboru leasing bezpośredni, w którym zawiera on umowę z producentem, lub bardziej popularny leasing pośredni. W tym drugim przypadku między rolnikiem a producentem maszyn jest obecny pośrednik, czyli wyspecjalizowana firma leasingowa. Ze strony pośrednika rolnik może otrzymać leasing operacyjny, finansowy lub pożyczkę leasingową. Leasing operacyjny jest korzystny głównie dla rolników, którzy są czynnymi płatnikami podatku od towarów i usług (VAT), jak również zawierają umowy leasingowe na dłuższy okres i kupują maszyny o wysokiej wartości. W tym przypadku rolnik musi uiścić opłatę początkową, a następnie płacić leasingodawcy comiesięczne raty w ustalonej wysokości. W leasingu operacyjnym zakupiona maszyna rolnicza przez czas trwania umowy nie jest własnością rolnika, tylko firmy leasingowej. Rolnik ma możliwość jej wykupu po zakończeniu wszystkich zobowiązań. W leasingu operacyjnym istnieje możliwość włączenia raty leasingowej do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku gospodarstw rolnych, które rozliczają się ryczałtem, korzystniejszym rozwiązaniem jest leasing finansowy lub pożyczka leasingowa. W przypadku leasingu finansowego rolnik staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty. W odróżnieniu od leasingu operacyjnego podatek VAT rolnik musi zapłacić jednorazowo za cały okres trwania umowy.

Alternatywą dla kredytu jest pożyczka leasingowa udzielana klientowi na zakup wybranego środka trwałego, przy czym pożyczkobiorca staje się właścicielem nabytego sprzętu. Może być ona rozwiązaniem korzystniejszym od samego leasingu dla rolników niepłacących podatku VAT i ubiegających się o dotacje unijne. Czas trwania pożyczki leasingowej ustalają indywidualnie leasingodawcy i może on sięgać nawet 7-10 lat.

Umowy dotyczące leasingu, jak i pożyczek leasingowych bywają dość obszerne i skomplikowane. W celu wyjaśnienia potencjalnych niuansów zaleca się zasięgnąć porady prawnika. Istotną kwestią jest też sprawdzenie wiarygodności firm oferujących leasing. Jednakże formalności zajmują mniej czasu niż w przypadku kredytu.

Finansowanie fabryczne maszyn

Jednym z wariantów zakupu ciągników i maszyn rolniczych jest finansowanie fabryczne. Oferuje je wielu producentów, którzy współpracują z określonymi bankami. Inaczej mówiąc, finansowanie fabryczne to swego rodzaju kredyt, który rolnik zaciąga w banku. Producent natomiast dopłaca do oprocentowania kredytu, który zaciąga rolnik na zakup określonej maszyny. Taki kredyt jest zazwyczaj tańszy dzięki umowie podpisanej pomiędzy dystrybutorem sprzętu a bankiem. Podstawową zaletą finansowania fabrycznego jest znaczne ograniczenie formalności, jak i łatwość uzyskania kredytu. Ponadto finansowanie fabryczne kusi często bardzo niskim oprocentowaniem lub harmonogramem spłat dopasowanym do potrzeb klienta. Zależnie od oferty rolnik może wybrać raty miesięczne, kwartalne, półroczne, jak i sezonowe. Okres finansowania wynosi najczęściej 2-3 lata, jednakże może trwać i 7 lat. Często wymagany jest wkład własny w wysokości od 10 do 25 proc. wartości maszyny. Jednakże należy pamiętać, że na koszt takiego kredytu wpływa nie tylko oprocentowanie w skali roku. Do tego dochodzą prowizje i różnego rodzaju dodatkowe koszty, a także ubezpieczenie (np. od kradzieży lub zniszczenia). Warto również sprawdzić, jak rozliczany jest zwrot VAT-u, a także jaka jest prowizja, którą trzeba zapłacić przy wcześniejszej spłacie kapitału. Może się zdarzyć, że finansowanie fabryczne nie okaże się najtańszą propozycją.